Arendal havn – Eydehavn 

Lokal begrensinger for støy

Arendal havn har restriksjoner for spesielt støyende arbeider (lasting/lossing).

Arbeid som påregnelig overskrider grenseverdier fastsatt i T-1442 eller som er i konflikt med bestemmelser i arbeidsmiljølovens §§ skal begrenses til:
Hverdager fra kl.0600 til kl.2300

Lørdag fra kl.0900 til kl.2100

Søn og helligdager fra kl.1300 til kl.2100

 

Pågående og planlagte laste/ losse arbeider vil normalt tillates avsluttet.

Havnesjef avgjør fravikelse fra lokale støyrestriksjoner.