Vi har fått følgende hyggelige melding fra daglig leder Preem Norge AS Ketil Thorsen vedr betydningen av Sandvikodden tankanlegg og omlegging til det grønne skiftet.

Politikerne har besluttet en opptrappingsplan for fornybart innhold i drivstoff i Norge.  Målet for 2019 og 2020 er henholdsvis 12% og 20% andel fornybart i alt drivstoff til veibruk.  Hensikten er å redusere CO2 utslippene i transportsektoren og bidra til at 2 graders målet i Paris avtalen kan nås.  Autodiesel er et viktig drivstoff og utgjør i Norge ca. 3 mill m3. 

Fornybar diesel lages av avfallsprodukter (avansert biodiesel).  I Norden lages avansert biodiesel først og fremst fra skogs/papirmasse avfall.  I andre land brukes ofte brukt frityrolje, dyrefett og andre avfallskilder.  Preem arbeider aktivt for å få i gang produksjon av fornybart drivstoff i Norge (Biozin – Åmli).  Åmli er kompliserte prosjekt med store investeringer som tar noe tid.

Det haster imidlertid med å få ned CO2 utslippene, ref. kravet til fornybar andel over.  For å møte kravet til reduksjon av CO2, må vi importere fornybar diesel (HVO) til Norge i de nærmeste årene.  Preem har tatt en ledende rolle i dette arbeidet og forsyner i øyeblikket ca. 40% av det som trengs for å møte kravet til reduksjon for autodiesel i Norge. En betydelig del av reduksjonen, anslagsvis 25-30% ut fra 2018-2019 tall,  skjer gjennom import til Sandviksodden.  For å oppnå nødvendig miljøgevinst må importert HVO blandes med vanlig diesel slik at drivstoffet kan brukes i alle biler.  Innblanding skjer når produktene lastes ut fra Sandviksodden for transport både mot Oslo og hele veien opp til Alta.  For å møte standardkravene til autodiesel kan Preem maksimalt blande inn 20-30% HVO, avhengig av årstid (mindre vår og høst, normalt ikke vinter).  Det betyr at for hvert skip som kommer til Arendal med HVO fra USA (ofte med ca. 9500 m3 HVO) blir det 5-8 skip som kommer for å laste. 

Sandviksodden og Arendal Havn er meget viktig for det grønne skitet i Norge.  Vi forstår at det har vært reaksjoner fra naboer og andre interessenter på skipstrafikken og håper at Arendal Havn kan viderebringe informasjon om at denne skipstrafikken foregår for at vi i Norge raskt kan reduserer utslippene av CO2 samtidig som vi skal kunne bruke eksisterende kjøretøy.