Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Arendal kommune, sjøkart nr. 7, Aust-Agder

Gjeldene fra 2011

Forskrift fastsatt av Arendal bystyre 27. januar 2011 med hjemmel i forskrift av 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 13. Forskriften er godkjent 7. februar 2011 av Kystverkets hovedkontor i medhold av forannevnte forskrift § 4 første ledd.

§ 1 (fartsbegrensning)
30 knop er høyeste tillatte fart på sjøen i alt innaskjærs farvann ut til 100 meter utenfor de ytterste punkt på land, holmer og skjær mot åpent hav som er synlige over vannflaten.
5 knop er høyeste tillatte fart i tidsrommet 1. mai til 31. august

  1. a) i alt farvann nærmere enn 100 meter fra land, øyer, holmer og skjær som er synlig over vannflaten.
  2. b) i indre havn. Dette gjelder alt farvann
    – vest for en rett nordlig linje gjennom nordligste punkt på Skilsøypynten (posisjon 58° 27,5′ N, 008° 46,8’Ø)

– nord for en rett vestlig linje trukket fra Tromøya til Hisøya, gjennom posisjon 58°26,9′ N, 008° 46,9’Ø ved Lille Skottholmen lanterne og

– øst for Strømsbroa (posisjon 58° 26,72′ N, 008° 4 4,7’Ø)

5 knop er høyeste tillatte fart hele året i følgende farvann:

  1. a) i Nidelvens løp. Dette gjelder alt farvann

– vest for utløpet til Hølen, avgrenset av en linje trukket fra Revsnes (posisjon 58° 26,4′ N, 008° 43,2’Ø) til Tangen (posisjon 58° 26,3 ‘ N, 008° 43,3’Ø)

– nord for en linje trukket mellom Gjervollsøy (posisjon 58° 24,8′ N, 008° 44,5’Ø) og

Utnes ved Klaua (posisjon 58° 24,9’N, 008° 44,6’Ø),

– nord for en linje trukket mellom Gjervollsøy (posisjon 58° 24,5’N, 008° 43,4’Ø) og

Ytre Skauholmen (posisjon 58° 24,4’ N, 008° 42,9’Ø) og mellom Ytre Skauholmen

(posisjon 58° 24,8’N, 008° 42,8’Ø) og fastlandet (posisjon 58° 24,3’N, 008° 42,8’Ø) og

– Nidelvens løp, så langt det er farbart med fartøy fra sjøen.

  1. a) på innsiden av Flosterøya. Dette gjelder alt farvann

– vest for en rett nordlig linje trukket gjennom posisjon 58° 33,03’N, 008° 59,55’Ø ved Kilsund lykt

– sør for Fantoddbrua (posisjon 58° 33,2′ N, 008° 5 8,1’Ø) og

– nord for en rett vestlig linje trukket fra Jamseng på Flosterøya til Helleren, gjennom posisjon 58° 30,8′ N, 008° 54,0’Ø ved Furuholmens nordspiss.

§ 2 (unntaksbestemmelse)
Forskriften gjelder ikke for

  1. a) Forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
  2. b) fartøyer med lege om bord,
  3. b) fartøyer i sjøredningstjenesten, hvor overskridelse av fartsbegrensingen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3 (dispensasjon)
Bystyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset.
Bystyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.
Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak truffet av bystyret eller havnestyret.

§ 4 (straffansvar)
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5 (ikrafttredelse)
Forskriften trer i kraft 1. mars 2011.
Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 5. juli 2001 nr. 786 om fartsbegrensing for fartøy i Arendal havnedistrikt, sjøkart nr. 7, Arendal kommune.