Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Arendal kommune, sjøkart nr. 7, Aust-Agder

Gjeldene fra 2022

Forskrift fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. april 2021 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 2 første ledd andre punktum, § 7§ 12 andre ledd, § 51 og § 53.
Endret ved forskrift 24 juni 2021 nr. 2193.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for fartøy. Med fartøy menes enhver flytende innretning som er laget for å bevege seg gjennom vannet.

Forskriften gjelder i tillegg til lokale forskrifter om fartsgrenser fastsatt av kommunen i medhold av havne- og farvannsloven § 8 og av Kystverket i medhold av havne- og farvannsloven § 7.

Forskriften gjelder i sjøterritoriet, de indre farvann og i alle elver og innsjøer.

Havne- og farvannsloven § 8 gjelder i elver og innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen.

§ 2.Krav til aktsomhet

Enhver som fører et fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter sikt- og farvannsforholdene, fartøyets størrelse, konstruksjon og manøvreringsevne, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår fare eller voldes skade eller ulempe for personer, herunder badende, kano- og kajakkpadlere, andre fartøyer, kaier, akvakulturanlegg, strandlinjer, dyre- og fugleliv og omgivelsene for øvrig.

§ 3.Ferdsel ved badeplasser

Fartøy skal ikke gå med høyere fart enn 5 knop innenfor 50 meter fra steder hvor bading pågår eller fra merkebøyer​1 som er utlagt ved offentlige badeplasser.

Det er forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy innenfor merkebøyer som er lagt ut ved offentlige badeplasser.

Første og andre ledd gjelder ikke for politiets fartøy, brannvesenets fartøy, ambulansefartøy, forsvarets fartøy, fartøy med lege om bord eller fartøy i sjøredningstjenesten i forbindelse med utrykninger eller øvelser. Fartøyene skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

Bestemmelsen i andre ledd gjelder ikke for fartøy som kommunen bruker i forbindelse med drift og vedlikehold av badeplassen.

§ 4.Melding til Kartverket om kommunale forskrifter og skilting

Kommunen skal sende melding om forskrifter gitt i medhold av havne- og farvannsloven § 8 til Kartverket. Melding skal sendes straks etter at forskriften er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Lokale fartsbegrensninger fastsatt i forskrift skal merkes med skilt i de aktuelle farvann. Kystverket fastsetter skiltenes utforming og utførelse og godkjenner plasseringen i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av havne- og farvannsloven § 10.

§ 5.Straff

Med bot straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller i medhold av § 2§ 3§ 6 tredje ledd eller i forskrift gitt i medhold av havne- og farvannsloven § 8 første ledd. Bøteleggelsen kan skje ved forenklet forelegg etter faste bøtesatser.

Med bot eller fengsel inntil to år straffes den som overtrer bestemmelser som nevnt i første ledd på en slik måte at det inntrer eller oppstår fare for betydelig skade på liv eller helse, miljø eller materielle verdier.

Grovt uaktsom overtredelse som nevnt i andre ledd straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

§ 6.Ikraftsetting og overgangsordning for kommunale fartsforskrifter

Forskriften trer i kraft 15. mai 2021.

Fra samme tid oppheves forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø og forskrift 26. juni 2020 nr. 1407 om fartsbegrensninger i sjø.