Forskrift om anløpsavgift i Arendal havn og Kommunens sjøområde

Fastsatt av Arendal Havnestyre den 11 januar 2012 med hjemmel i lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6 og § 8, og forskrift av 20. desember 2010 nr. 1762 om forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift og vedtekter for Arendal Havnevesen KF § 2 -4

§ 1. virkeområde

Forskriften gjelder beregning og innkreving av anløpsavgift for fartøyer som anløper havn i Arendal havn og kommunens sjøområde med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 25.

Definisjon av ”havn” fremgår av lov av 17 april 2009 nr 19 § 4, 2 ledd.

§ 2. avgiftsplikt

Fartøy som anløper havn i Arendal Kommune sitt sjøområde skal betale anløpsavgift til Arendal Havnevesen KF. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang. Et døgn beregnes fra ankomst. Ankring eller stopp innenfor Arendal Havn sitt sjøområde for ilandsetting av gods eller passasjerer, er anløp og anløpsavgift beregnes på vanlig måte.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

  • Fartøy med største lengde under 15 meter.
  • Fartøy som passerer kommunens sjøområde uten å anløpe havnen.
  • Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.
  • Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting.
  • Orlogsfartøyer, norske som utenlandske.
  • Politiets og brannvesenets fartøyer, som har oppgaver innen kommunens sjøområde.
  • Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
  • Verneverdige fartøyer, skip av spesiell interesse for havnen og byen og fartøy drevet av ideelle organisasjoner, stiftelser og liknende som ikke driver kommersiell virksomhet.
  • Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.
  • Havnevesenet kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

§ 3. kostnader som inngår i anløpsavgiften

Anløpsavgiften er beregnet etter selvkost.

Anløpsavgiften skal bare dekke Arendal Havnevesen KF sine kostnader knyttet til sikkerhet, fremkommelighet, oppsyn, kontroll, statistikkføring, rapportering og at havneanlegg er i forsvarlig stand (hfl § 40 3 ledd) i Arendal havn og kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven. 

§ 4. beregning av anløpsavgift

Anløpsavgiften beregnes slik:

Minste anløpsavgift er 500,- uavhengig av fartøyets BT.

Inntil               300BT             minimumsavgift kr 500,-

Over                300BT              kr 1 pr BT over 300BT + minimumsavgift

Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Arendal Havnevesen KF basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

§ 5. rabattordninger

Administrasjonen i Arendal Havn kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift eller sesongavgift.

Rutegående lasteskip kan innvilges opp til 20 % rabatt, forutsatt at det foreligger en seilingsplan for en tidsperiode på minst 3 måneder.

§ 6. betalingsplikt

Reder og agent svarer solidarisk for anløpsavgiften, jfr, havne- og farvannsloven § 25 fjerde ledd.

§ 7. klage

Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Klagen sendes Arendal havnevesen KF som videreformidler til Kystverkets hovedkontor som er klageinstans for vedtak fattet av Arendal Havnevesen KF.

§ 8. (ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012.