Forskrift om bruk av og orden i havner m.m

FOR 2010-04-29 nr 1873: Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Arendal kommune, Aust-Agder
DATO: FOR-2010-04-29-1873
IKRAFTTREDELSE: 2010-08-01
ENDRER: FOR-2001-07-05-785
GJELDER FOR: Arendal kommune, Aust-Agder
HJEMMEL: LOV-2009-04-17-19-§14, LOV-2009-04-17-19-§42
KUNNGJORT: 20.01.2011 kl. 17.20
KORTTITTEL: Forskrift om havner m.m., Arendal

For å lenke til dette dokumentet bruk: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20100429-1873.html

INNHOLD

Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Arendal kommune, Aust-Agder

Kap. I. Arendal havn og kommunens sjøområde. Havnemyndighetene
§ 1-1. (virkeområde)
§ 1-2. (havnestyret)
§ 1-3. (havneadministrasjonen)
§ 1-4. (vedtak om bruk av sjø- og landområder)
§ 1-5. (vilkår)
§ 1-6. (unntak)
§ 1-7. (delegering)
§ 1-8. (sikkerhetskontroll)
§ 1-9. (straffeansvar)

Kap. II. Fortøyning, opphold i havnen m.m.
§ 2-1. (fortøyning, oppankring mv.)
§ 2-2. (karantene m.m.)
§ 2-3. (flytting av fartøyer)
§ 2-4. (taubåtassistanse)
§ 2-5. (bruk av propell og maskineri)
§ 2-6. (dekking av utløpsåpninger)
§ 2-7. (røykutvikling)
§ 2-8. (støyende arbeid o.l.)

Kap. III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg
§ 3-1. (virkeområde med definisjon)
§ 3-2. (adgang til kommunens havnearealer og havneanlegg)
§ 3-3. (bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg)
§ 3-4. (handel, fabrikkdrift, lagring o.l.)
§ 3-5. (lossing, lasting og transport)
§ 3-6. (tungt godshåndteringsutstyr)
§ 3-7. (frist for utførelse av laste- og lossearbeid)
§ 3-8. (lagring av losse- og lastemateriell)
§ 3-9. (oppbevaring av varer o.l.)
§ 3-10. (ut- eller ompakking av varer)
§ 3-11. (fjerning av avfall)
§ 3-12. (fjerning av kjøretøy)
§ 3-13. (varsel om skade)

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser
§ 4-1. (vrak mv. som kan volde fare eller skade)
§ 4-2. (sikring av fartøyer og gjenstander)
§ 4-3. (bruk av offentlige arealer til plassering av fartøyer m.m.)
§ 4-4. (overlastede fartøyer)
§ 4-5. (passering av flytende arbeidsredskaper m.m)
§ 4-6. (isbryting)
§ 4-7. (dykkerarbeid m.m.)
§ 4-8. (bruk av eksplosive varer)

Kap. V. Supplerende bestemmelser
§ 5-1. (forbud mot bruk av sidepropell)
§ 5-2. (ferje- og fløttmannstrafikk)
§ 5-3. (registrering av slepebåter, lektere o.l.)
§ 5-4. (passering av broer, kanaler mv.)
§ 5-5. (tillatelse til anlegg og innretninger)
§ 5-6. (vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)
§ 5-7. (arrangementer)
§ 5-8. (dykking)
§ 5-9. (motorisert ferdsel)
§ 5-10. (luftputefartøyer)
§ 5-11. (seilbrett, vannskiaktiviteter o.l.)
§ 5-12. (luftfartøyer)
§ 5-13. (opplag)
§ 5-14. (forbud mot visse typer motorisert ferdsel)
§ 5-15. (supplerende regler om trafikken i sjøarealene)
§ 5-16. (supplerende regler om lossing og lasting mv.)
§ 5-17. (fortøyning ved kommunale kaier mv.)
§ 5-18. (fiske)

Kap. VI. Avsluttende bestemmelser
§ 6-1. (ikrafttredelse)

Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Arendal kommune, Aust-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 29. april 2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 14 første ledd og § 42 første ledd.

Kap. I. Arendal havn og kommunens sjøområde. Havnemyndighetene

§ 1-1. (virkeområde)

Forskriften her gjelder for Arendal havn og kommunens sjøområde med mindre annet er bestemt i de enkelte paragrafer.

Om et tiltak krever tillatelse fra statlig myndighet etter lov om havner og farvann eller forskrifter gitt i medhold av denne lov, er det ikke nødvendig med tillatelse etter forskriften.

§ 1-2. (havnestyret)

Som kommunens styringsorgan har havnestyret ansvaret for, og oppsyn med all bruk av og virksomhet i Arendal havn og Kommunens sjøområde. Havnestyret fører kontroll med havneadministrasjonens virksomhet.

§ 1-3. (havneadministrasjonen)

Havneadministrasjonen utøver den kommunale havnedriften. Havneadministrasjonen har det daglige tilsyn i Arendal havn og kommunens sjøområde, og skal påse at havne- og farvannsloven samt forskrifter, enkeltvedtak og andre avgjørelser truffet i medhold av denne loven blir etterlevet.

Under utøvelsen av sine tilsyns- og håndhevelsesoppgaver skal havneadministrasjonens tjenestemenn bære uniform i de tilfeller havnestyret finner det nødvendig, og ha tjenestebevis. Dette skal vises av tjenestemenn som ikke bærer uniform når det forlanges.

§ 1-4. (vedtak om bruk av sjø- og landområder)

Havnestyret kan nedlegge forbud mot bruk eller sette vilkår for bruk av sjø- og landområdene i havnedistriktet dersom:

nyttetrafikken blir hindret

 

fartøyers ferdsel innen havnedistriktet blir vanskeliggjort

 

havnevirksomheten på land blir hindret

 

visse bruksformer helt eller delvis utelukker hverandre

 

vedtatte planer for bruken gjør dette nødvendig

 

bruken kan volde fare eller skade.

Begrensningene skal ikke være større eller vare lengre enn det som er nødvendig.

I kurante tilfeller kan havneadministrasjonen nedlegge forbud eller sette vilkår som nevnt i foregående ledd. Det samme gjelder når det ikke er tid til å sammenkalle havnestyret før et nødvendig vedtak treffes.

§ 1-5. (vilkår)

Til enhver tillatelse etter forskriften her kan havnestyret eller havneadministrasjonen fastsette vilkår.

§ 1-6. (unntak)

Havnestyret og havneadministrasjonen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forskriften.

§ 1-7. (delegering)

Havnestyret kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

§ 1-8. (sikkerhetskontroll)

Havnestyret eller havneadministrasjonen kan iverksette undersøkelse av personer og gods som befinner seg i havnedistriktet når hensynet til sikkerheten i skipsfarten krever det. Dette reduserer ikke det ansvar rederen har etter sjøfartslovgivningen.

§ 1-9. (straffeansvar)

Overtredelse av forskriften her straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62.

Kap. II. Fortøyning, opphold i havnen m.m.

§ 2-1. (fortøyning, oppankring mv.)

Havneadministrasjonen kan bestemme om, hvor og på hvilken måte et fartøy kan fortøye ved kommunens anlegg. Fortøyning må ikke skje i bærende konstruksjonsdel for kai, bygning eller annen innretning. Havneadministrasjonen kan pålegge bruk av fortøyningsassistanse ved anløp til kommunalt anlegg.

Fortøyninger, varp eller spring, må ikke uten tillatelse plasseres i eller utsettes over farled, eller stenge adkomsten til kaier, arealer eller på annen måte hindre ferdselen.

§ 2-2. (karantene m.m.)

Fartøyer som går i utenriks fart eller kommer fra områder med farlige smittsomme sykdommer, skal straks etter fortøyning ved kai ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at skadedyr kommer i land, etter havneadministrasjonens nærmere bestemmelser.

Fartøyer som ankommer til havnen med karanteneflagg eller som beordres undergitt karantene, skal ankre på anvist ankerplass hvor fartøyet skal bli liggende inntil det gis ordre eller tillatelse til å gå til en annen ankrings- eller fortøyningsplass.

Anvisning av eller ordre eller tillatelse til å gå til annen ankerplass eller fortøyningsplass gis av kommunens helsemyndigheter gjennom havneadministrasjonen.

§ 2-3. (flytting av fartøyer)

Havneadministrasjonen kan bestemme at et fartøy skal flyttes eller fjernes, dersom hensynet til trafikkforholdene eller havnens drift gjør dette nødvendig, eller det er fare for skade.

Fartøyer med største lengde over 20 meter skal alltid ha tilgjengelig, tilstrekkelig mannskap for å kunne utføre havneadministrasjonens pålegg etter første ledd med mindre havneadministrasjonen bestemmer annet. Havneadministrasjonen kan bestemme at dette også skal gjelde mindre fartøyer.

§ 2-4. (taubåtassistanse)

Havneadministrasjonen kan pålegge et fartøy bruk av taubåt dersom dette er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner eller av hensyn til den øvrige ferdsel.

§ 2-5. (bruk av propell og maskineri)

Fartøy må ikke under opphold ved kai, bruke propell, herunder sidepropell, før umiddelbart før fartøyet skal gå. Under manøvrering til eller fra kai, skal det utvises forsiktighet slik at propellvannet ikke forårsaker skade på andre fartøyer eller havneanlegg. Det samme gjelder andre typer fremdrifts- og manøvreringsmidler.

Hjelpemaskineri som forstyrrer arbeidsforhold og omgivelser kan havneadministrasjonen pålegge stoppet.

Under opphold ved kai er bruk av fremdriftsmaskineri som forstyrrer omgivelsene forbudt.

§ 2-6. (dekking av utløpsåpninger)

Under opphold ved kai skal fartøyer forsvarlig avstenge utløpsåpninger som vender mot kaien eller mot andre fartøyer i den utstrekning det er nødvendig for at spillvann, damp e.l. ikke skal være sjenerende eller volde fare.

§ 2-7. (røykutvikling)

Fartøyer i havnen må ikke forårsake sot eller røykutvikling som kan være til unødig sjenanse eller medføre skade.

§ 2-8. (støyende arbeid o.l.)

Havneadministrasjonen kan forby rustbanking eller annet støyende arbeide på fartøyer i havnedistriktet.

Kap. III. Bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg

§ 3-1. (virkeområde med definisjon)

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder havnearealer og havneanlegg som eies eller disponeres av kommunen eller av selskap og sammenslutning der kommunen eier 50 % eller mer, her benevnt kommunens havnearealer og havneanlegg. Som havnearealer og havneanlegg regnes enhver bygning, innretning eller land- og sjøareale som brukes til havneformål.

§ 3-2. (adgang til kommunens havnearealer og havneanlegg)

Havneadministrasjonen kan begrense eller forby adgangen til kommunens havnearealer og havneanlegg.

§ 3-3. (bruk av kommunens havnearealer og havneanlegg)

Enhver må rette seg etter de bestemmelser og pålegg som havneadministrasjonen gir i forbindelse med bruken av kommunens havnearealer og havneanlegg.

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten havneadministrasjonens tillatelse brukes til virksomheter som faller utenom havnens normale aktiviteter.

§ 3-4. (handel, fabrikkdrift, lagring o.l.)

Kommunens havnearealer og havneanlegg må ikke uten tillatelse fra havneadministrasjonen brukes til handel, produksjon, auksjoner, omsetningsvirksomhet, lagring av varer o.l.

Likeledes må ikke kommunens havnearealer brukes til friluftstilstelninger o.l. som opptar stor plass eller medfører sammenstimling av mennesker, uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-5. (lossing, lasting og transport)

Lossing, lasting og transport må skje forsvarlig slik at kommunens havnearealer og havneanlegg ikke påføres skader. Varer må ikke slepes på kai uten bruk av ruller eller traller og heller ikke styrtes fra kjøretøy, jernbanevogn eller fartøy uten forsvarlig underlag.

§ 3-6. (tungt godshåndteringsutstyr)

Ved bruk av tungt godshåndteringsutstyr må grensene for belastning bestemt for arealet eller anlegget ikke overskrides.

§ 3-7. (frist for utførelse av laste- og lossearbeid)

Havneadministrasjonen kan fastsette en rimelig frist for når lasting eller lossing skal være ferdig utført.

§ 3-8. (lagring av losse- og lastemateriell)

Losse-, laste- og transportmateriell skal etter bruk fjernes eller settes bort på det sted havneadministrasjonen anviser.

§ 3-9. (oppbevaring av varer o.l.)

Intet må opplegges på kommunens kaier, lager eller arealer uten havneadministrasjonens tillatelse. Varer som tillates opplagt, skal oppta minst mulig areal. Disse må ikke komme nærmere kaikant enn 1 meter og nærmere kran eller jernbanespor enn 1,8 meter. Adkomsten til lager, fartøyer, fortøyningsinnretninger, innretninger av betydning for sikkerheten eller landingstrapper må ikke sperres.

Varer o.l. skal fjernes snarest mulig etter endt lossing og senest innen 48 timer, hvis havneadministrasjonen ikke tillater dem opplagt i lengre tid. Havneadministrasjonen kan flytte varene for eierens regning og risiko, når forholdene gjør det nødvendig.

Kommunen er ikke forpliktet til å inngjerde eller føre tilsyn med opplagte varer på sine kaier, lager eller arealer.

§ 3-10. (ut- eller ompakking av varer)

Utpakking eller ompakking, bearbeiding o.l. som forurenser eller er til hinder for ferdselen eller arbeidet i havnen, er ikke tillatt på kommunens havnearealer og havneanlegg uten tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 3-11. (fjerning av avfall)

Den som har benyttet havnearealer eller havneanlegg til lossing eller lasting, plikter å fjerne avfall, emballasje, rester av last o.l. så snart som mulig etter at lossing eller lasting er avsluttet og senest innen arbeidstidens slutt eller til den tid havneadministrasjonen bestemmer. Avfall mv. må kun anbringes på anvist sted.

§ 3-12. (fjerning av kjøretøy)

Kjøretøyer som er parkert i strid med parkeringsforbud eller på en slik måte at det er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havneadministrasjonen for eierens regning og risiko.

§ 3-13. (varsel om skade)

Den som har forårsaket skade på kommunens havnearealer, havneanlegg eller innretninger, plikter snarest mulig å melde dette til havneadministrasjonen.

Kap. IV. Forskjellige bestemmelser

§ 4-1. (vrak mv. som kan volde fare eller skade)

Vrak, synkeferdige fartøyer eller gjenstander som kan volde fare eller skade, må ikke føres inn i havnedistriktet uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 4-2. (sikring av fartøyer og gjenstander)

Fartøyer og gjenstander må sikres slik at de ikke kan komme i drift eller på annen måte volde fare eller skade. Dersom fare eller skade likevel skulle oppstå, plikter eieren eller den ansvarlige straks å iverksette nødvendige tiltak for å hindre eller begrense faren eller skaden.

§ 4-3. (bruk av offentlige arealer til plassering av fartøyer m.m.)

Uten tillatelse fra havneadministrasjonen må fartøyer eller gjenstander ikke plasseres på kommunale havneanlegg og havnearealer. Det samme gjelder for plassering på andre kommunale og offentlige arealer med mindre plasseringen er kortvarig.

§ 4-4. (overlastede fartøyer)

Havneadministrasjonen kan nekte overlastede eller ikke sjødyktige fartøyer å forlate kai eller fortøyning, samt beordre slike fartøyer til nærmeste land eller kai.

§ 4-5. (passering av flytende arbeidsredskaper m.m)

Ved passering av mudderapparater, dykker- og arbeidsprammer, flåter o.l., eller hvor det pågår anleggsarbeide i og ved sjøen, skal det vises særlig aktsomhet. Passerende må om nødvendig holde godt unna og redusere hastigheten til minste styrefart slik at det ikke oppstår bølgeslag eller annen fare for skade.

§ 4-6. (isbryting)

Utenfor de alminnelige benyttede skipsleiene, må ingen bryte råk eller lage annen åpning i isen som kan volde fare eller ulempe, uten at det er innhentet tillatelse fra havneadministrasjonen.

Havneadministrasjonen avgjør hva som kan regnes som alminnelig benyttet skipslei.

§ 4-7. (dykkerarbeid m.m.)

Dykkerarbeid skal ikke finne sted uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

Dykkerarbeid skal markeres med det internasjonale signalflagg « A » eller med tilsvarende merket skjerm. Om natten skal markeringen være belyst.

Bestemmelsen gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier, må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig foretas merking som nevnt i denne bestemmelsens annet ledd, og gis melding til havneadministrasjonen om dykkingen.

§ 4-8. (bruk av eksplosive varer)

Eksplosive varer skal ikke brukes før det er gitt tillatelse fra havneadministrasjonen.

Kap. V. Supplerende bestemmelser

§ 5-1. (forbud mot bruk av sidepropell)

– – –

§ 5-2. (ferje- og fløttmannstrafikk)

Innen Arendal havn og Kommunens sjøområde skal ingen drive ervervmessige ferje-, fløttmannstrafikk eller rutetrafikk uten havnestyrets tillatelse. Bestemmelsen her gjelder ikke når det kreves tillatelse fra annen myndighet.

§ 5-3. (registrering av slepebåter, lektere o.l.)

Den som disponerer losjiskip, lektere, slepebåter, vannbåter, bunkersbåter, verkstedbåter eller produksjonsfartøyer som i hovedsak skal anvendes innenfor Arendal havn og Kommunens sjøområde skal, innen 8 dager etter at de er tatt i bruk, melde fra til havneadministrasjonen for registrering og gi de opplysninger havneadministrasjonen ber om.

Dersom fartøy nevnt i foregående ledd ikke er påført registreringsnummer, kan det tildeles et nummer av havneadministrasjonen som også bestemmer hvordan nummeret skal påføres fartøyet. Det registeret havneadministrasjonen fører etter denne bestemmelse skal være offentlig.

§ 5-4. (passering av broer, kanaler mv.)

– – –

§ 5-5. (tillatelse til anlegg og innretninger)

Ingen må legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som f.eks. flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

§ 5-6. (vesentlige hindringer eller ulemper for ferdselen)

Når bruk av farvann kan skape vesentlige hindringer eller ulemper for den alminnelige ferdsel, skal det innhentes tillatelse fra havneadministrasjonen senest 14 dager før den iverksettes.

§ 5-7. (arrangementer)

Regattaer, båtstevner, eller andre arrangementer, også på land innen havnedistriktet, må ikke finne sted uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen.

§ 5-8. (dykking)

Dykking må ikke finne sted i indre havn uten tillatelse fra havneadministrasjonen. Indre havn avgrenses i syd-vest av Strømbroen og ellers av rette linjer trukket fra fartsbegrensningsskiltet ved Fluet (silo) til Skilsøpynten på Tromøy (vestligste punkt på Tromøy), videre til Tangen på Hisøy (nord-vestligste punkt på Hisøy).

Havneadministrasjonen kan midlertidig forby dykking i andre områder, samt til enhver tid trekke gitt tillatelse tilbake.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke der dykking av sikkerhetsmessige årsaker eller for å berge verdier må skje før tillatelse er gitt. I slike tilfeller skal det snarest mulig gis melding til havneadministrasjonen om dykkingen.

§ 5-9. (motorisert ferdsel)

– – –

§ 5-10. (luftputefartøyer)

– – –

§ 5-11. (seilbrett, vannskiaktiviteter o.l.)

Seilbrett må ikke brukes i indre havn uten tillatelse fra havneadministrasjonen. Vannskiaktiviteter eller lignende, hvor personer slepes etter fartøy, f.eks ved hjelp av brett, ring eller tilsvarende innretning, må ikke finne sted i indre havn uten tillatelse fra havneadministrasjonen. Indre havn avgrenses slik som bestemt i § 5-8.

§ 5-12. (luftfartøyer)

– – –

§ 5-13. (opplag)

Fartøyer med største lengde på 24 meter eller mer, og som skal ligge i opplag i over en måned, skal meldes til havneadministrasjonen, som kan kreve at opplag ikke kan skje uten tillatelse.

Havneadministrasjonen kan forlange et opplagt fartøy flyttet eller fjernet.

Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder ikke fartøyer som omfattes av statlige forskrifter om opplag.

§ 5-14. (forbud mot visse typer motorisert ferdsel)1

– – –

1 Ved lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 39 gjelder et generelt forbud mot bruk av vannscootere og lignende.

§ 5-15. (supplerende regler om trafikken i sjøarealene)

Fartøyer med største lengde på 24 meter eller mer, som skal forhale innenfor grensene for indre havn, skal før det kastes loss innhente tillatelse fra havneadministrasjonen. Indre havn avgrenses slik som bestemt i § 5-8.

§ 5-16. (supplerende regler om lossing og lasting mv.)

Det kreves tillatelse fra havneadministrasjonen for bruk av motorisert laste- og losseutstyr på kommunale kaier. Av miljømessige og sikkerhetsmessige hensyn kan havneadministrasjonen fastsette vilkår vedrørende teknisk standard og forsikring for slikt utstyr.

Ved omlasting av massegods på kommunal kai må sluk tildekkes.

§ 5-17. (fortøyning ved kommunale kaier mv.)

Fartøyer med største lengde under 24 m som er henlagt (fortøyd) ved kommunale kaier, brygger, installasjoner eller anlegg uten tillatelse fra havneadministrasjonen, eller som fortøyer på en slik måte at de er til ulempe for havnevirksomheten, kan fjernes av havneadministrasjonen for eiers regning og risiko.

§ 5-18. (fiske)

Havneadministrasjonen kan forby fisking fra kommunens havneanlegg.

Kap. VI. Avsluttende bestemmelser

§ 6-1. (ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. august 2010.

Fra det tidspunkt forskriften her trer i kraft oppheves forskrift 5. juli 2001 nr. 785 om bruk av og orden i havner m.m., Arendal havnedistrikt, Aust-Agder.