Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Arendal havnevesen KF

Fastsatt av Arendal havnestyre den 11 januar 2012 med hjemmel i FOR-2012-12-20 nr 1760 Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann §1, gitt i medhold av LOV-2009-04-17 nr 19 Lov om havner og farvann §6 og 8, og vedtekter for Arendal havnevesen KF § 2-4

Virkeområde
Forskriften gjelder for behandling av søknader om tiltak i sjø etter LOV 17-04-2009 nr 19: Lov om havner og farvann § 14, 1 ledd, i Arendal havn og kommunens sjøområde.

§ 1 Gebyr for saksbehandling utført av havnevesenet
Til dekking av Arendal havnevesen KF kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø, etter lov av 17 april 2009 nr.19 om havner og farvann, § 14, 1 ledd, skal tiltakshaver betale følgende gebyr:

a) Enkle fortøyningsinstallasjoner for småbåt (mooring, utrigger, vippe tilsvarende)
Gebyr kr 2600 per søknad.

b) Andre fortøyningsinstallasjoner, kaier, (flyte)brygger, moloer, utfylling, utdyping, dumping, opplag av fartøy, ledninger, kabler og rør m.v.
Gebyr kr 6100 per søknad.

c) Øvrige tiltak som ikke faller inn under noen av tilfellene nevnt ovenfor.

Gebyr kr 11 900 pr søknad.

For søknader som omfatter et sammenhengende tiltak ilegges et gebyr på nivå tilsvarende hovedtiltaket.
For søknader som omfatter flere frittliggende tiltak ilegges gebyr per tiltak.

Der skal ikke betales saksbehandlingsgebyr for klage over vedtak.

§ 3 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder søknader mottatt etter denne dato.