Mooringer og fortøyningsbøyer er søknadspliktige

Mooringer og fortøyningsbøyer er søknadspliktige. Slikt tiltak faller inn under havne –og farvannslovens § 27: Fortøyningsinstallasjoner er tiltak som krever tillatelse.

Det fremgår videre av Forskrift om bruk av og orden i havner m.m., Arendal kommune, Aust-Agder. FOR-2010-04-29- nr 1873 vedtatt av Arendal bystyre og gjeldene fra 2010-08-01:

§ 5-5. (tillatelse til anlegg og innretninger)
Ingen må legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som f.eks. flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.

Søknad:
(skal stiles og sendes til Arendal havnestyre, Havnekontoret, 4810 Eydehavn, eller e-post: post@arendalhavn.no)
Søknad om moring må inneholde en situasjonsplan, der avstand til land er inntegnet/opplyst. (Det tillates normalt ikke større avstand enn 15 meter til fortøyningspunkt i land)
(Frittliggende mooringer tillates bare unntaksvis i Arendal, fordi slik fortøyning opptar svært mye plass og kan være en fare for båttrafikken)

Begrunnelse
I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på havne- og farvannslovens formål som fremgår av § 1:
” Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer”

Vilkår
Med hjemmel i havne – og farvannslovens § 29 kan det stilles vilkår i en tillatelse.
Typiske vilkår kan være, men er ikke begrenset til:

  1. Moringsfestet, bøye eller båter fortøy her tillates ikke etablert og plassert på slik måte at disse utgjør eller kan utgjøre et hinder eller en fare ut i etablert farled. Fortøyningsinstallasjonen skal således plasseres til siden for eller innenfor landtunger, nes og objekter som skjermer fortøyningsinnretningen, og båter fortøyd her, fra etablert farled.
  2. Moringsfestet, bøye eller båter fortøyd her tillates ikke til stadighet å bryte eiendomsgrenser på land trukket videre utover i sjø, eller plasseres på slik måte at de utgjør et utilbørlig hinder for andres rettigheter og etablert bruk.
  3. Tiltaket skal flyttes eller fjernes ved mottak av begrunnet pålegg om slik fjerning fra lokal havnemyndighet, kystverket og lignende.
  4. En tillatelse gitt etter havne og farvannsloven er uten betydning eller føringer for eiendomsforhold, rettigheter eller andre forhold av privatrettslig karakter.
  5. Dersom anlegget ikke lenger er i bruk, skal alle deler fjernes i sin helhet av tiltakshaver.
  6. Moringsbøyen skal ha klar visuell farge, og skal til enhver tid være merket med eiers navn, adresse og kontaktdetaljer. Slik merking skal vedlikeholdes.
  7. Lengste avstand fra moringsbøyen til fortøyningspunkt på land skal ikke overstige 15 meter.
  8. Bøyen tillates ikke benyttet til fortøyning, uten at det samtidig benyttes fortøyningspunkt også i land.