VEDTEKTER FOR ARENDAL HAVN KF VEDTATT AV ARENDAL BYSTYRE 25 JANUAR 2018

 • 1 FORETAKETS NAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Arendal Havn KF (Arendal Havn) er et kommunalt foretak etter kommunelovens kap 9.

Forretningskontoret er i Arendal kommune.

 • 2 FORETAKETS FORMÅL

Arendal havn skal sørge for en effektiv, velfungerende og rasjonell drift av havneanlegg og tilhørende eiendommer, og fremstå som et konkurransedyktig havne- og transportknutepunkt for regionen.

Arendal havn skal legge til rette for lokal og regional verdiskapning – og rapportere måloppnåelse til Bystyret.

Foretaket skal utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven.

Foretaket skal samarbeide med andre kommunale virksomheter og gjennom sine disposisjoner sikre gode fellesløsninger i tråd med kommunale planer og målsettinger.

Foretaket skal ha en klar klima-, energi- og miljøprofil, tilpasset kommunens til enhver tid gjeldende strategi innenfor dette området.

 • 3 FORETAKETS OPPGAVER

Foretakets oppgaver bestemmes av Bystyret. Detaljering av oppgaver, mål og tiltak skal fremgå av en strategiplan utarbeidet av styret og vedtatt av Arendal Bystyre.

 • 4 STYRET

Arendal havn skal ha et styre på 7 medlemmer med varamedlemmer.

Fem medlemmer og fem varamedlemmer velges av Arendal bystyre.

Ett medlem og et varamedlem velges av de ansatte i Arendal Havn.

1 medlem og 1 varamedlem velges av Fylkestinget. Disse medlemmene velges for den kommunale valgperioden. Bystyret velger leder og nestleder.

En hovedtillitsvalgt i Arendal kommune har møte- og talerett i styrets møter, men har ikke forslags- og stemmerett.

 • 5 STYRETS ANSVAR, OPPGAVER OG MYNDIGHET

Arendal havn ledes av styret.

Styret har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder Arendal havn og dets virksomhet med mindre myndigheten er lagt til andre organer gjennom lov eller vedtektene. Styret er delegert kommunal myndighet etter lov om havner og farvann. Styret kan delegere myndighet i enkeltsaker, og i henhold til delegasjonsreglement til havnefogd.

Havnestyrets leder og havnefogd, eller havnestyret leder og 1 medlem har sammen signaturrett for foretaket.

Havnefogden har prokura alene.

Styret skal påse at virksomheten drives i tråd med Arendal havns formål, havne- og farvannsloven, vedtekter, budsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av Bystyret.

Styret skal påse at saker som skal behandles i styret er tilstrekkelig forberedt.

Styret skal føre tilsyn med havnefogden og har instruksjons- og omgjøringsmyndighet.

Styret kan opprette og nedlegge stillinger innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt av bystyret.

Styret har myndighet til å ansette og si opp daglig leder.

Alle større beslutninger knyttet til utvikling av havnerelatert virksomhet vedtas av bystyret selv. Er styret i tvil om saken faller inn under denne bestemmelsen, legges saken frem for bystyret.

Det er styrets oppgave å påse at Arendal havn følger de samme etiske retningslinjer som gjelder for Arendal kommune for øvrig.

 • 6 GODTGJØRING AV STYRET

Arendal bystyre fastsetter godtgjøring til styret og styrets leder.

 • 7 STYREMØTER

Styret setter opp plan for styremøter for kalenderåret. For øvrig kan styreleder, eventuelt ett styremedlem sammen med daglig leder beslutte at styret skal innkalles utenom fastsatte møter.

Innkalling til styremøter skjer skriftlig med rimelig varsel og skal inneholde en saksliste. Saksdokumenter skal være klargjort en uke før styremøte og følge saksfremstilling med eventuelle vedlegg.

Styret kan ved enstemmig beslutning, vedta å ta sak som ikke står på sakslisten til behandling.

Styremøtene holdes for åpne dører, jfr. kommunelovens § 11-5.

I den grad vedtektene ikke bestemmer noe annet gjelder kommunelovens § 68 om styremøter.

 • 8 DAGLIG LEDER

Daglig leder skal ha tittelen havnefogd.

Styret fastsetter lønn og arbeidsvilkår for havnefogden. Styret inngår lederavtale med havnefogden

 • 9 HAVNEFOGDENS ANSVAR, OPPGAVER OG MYNDIGHET

Havnefogden har ansvar for forvaltningen av foretaket, og har myndighet til å avgjøre alle saker knyttet til den daglige drift, som ikke er av uvanlig art og stor betydning, jfr. Kommunelovens § 9-12.

Havnefogden forbereder og innstiller i saker som skal behandles av styret.

Styresaker forberedes i tråd med god forvaltningsskikk og i tråd med de krav som følger av havne- og farvannsloven m/ forskrifter, forvaltningsloven og kommuneloven.

Havnefogden er sekretær for styret, og har ansvar for at det føres protokoll. Havnefogden har ansvar for å gjennomføre de beslutninger styret har fattet.

Havnefogden skal minst hver fjerde måned gi styret skriftlig redegjørelse om Arendal havns virksomhet.

For å sikre god koordinasjon mellom kommunens og foretakets virksomhet og planer, skal havnefogd invitere Rådmannen til informasjon om foretakets virksomhet en gang i halvåret.

Havnefogden har fullt personal ansvar for medarbeidere i Arendal havn.

Offentleglova gjelder for Arendal havn. Daglig leder er ansvarlig for at offentleglovas bestemmelser følges.

 • 10 PERSONALFORVALTNING

Arendal kommunes personalpolitiske retningslinjer, herunder pensjons – og tariffavtaler gjelder tilsvarende for Arendal havn.

Avgjørelser i administrasjonsutvalget (partssammensatte utvalg) gjelder også for Arendal havn såfremt avgjørelsene ikke er i strid med vedtektene.

For øvrig gjelder bestemmelser, regler og rutiner inntatt i ”Personalhåndboken” for Arendal kommune tilsvarende for Arendal havn.

Lønnsforhandlinger for ansatte i Arendal havn føres som for øvrige ansatte i kommunen.

 • 11 ØKONOMIFORVALTNING, BUDSJETT, REGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISJON

Arendal havn skal følge bestemmelser gitt i “Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner” av 07.06.2019

Budsjettet skal fremlegges innen de samme frister som gjelder for kommunen for øvrig, jfr. vedtatt årshjul for økonomiplan med mer.

Arendal havns budsjettramme vedtas av Arendal bystyre.

Årsberetning skal fremlegges senest innen 31. mars året etter regnskapsåret.

Bystyret avgjør hvordan regnskapsmessig mer eller mindre forbruk skal disponeres jfr lov om haver og farvann § 32. Styret innstiller til bystyret ved årlig regnskapsavleggelse.
Arendal havn skal ha samme revisor som Arendal kommune.

Investeringer og låneopptak foretas innen de økonomiske rammer og retningslinjer bystyret har fastsatt.

 • 12 REPRESENTASJON

Styret representerer Arendal havn utad, og kan innenfor styrets myndighets-område inngå avtaler på kommunens vegne.

Styret kan gi styremedlem eller daglig leder representasjonsrett innenfor samme område.

Daglig leder representerer Arendal havn utad innenfor sitt myndighetsområde.

 • 13 BYSTYRETS MYNDIGHET

Bystyret er foretakets øverste myndighet, og kan foreta endringer i Arendal havns vedtekter.

Organisatoriske endringer som i vesentlig grad endrer Arendal havns struktur skal fremlegges og vedtas av Arendal bystyret.

 • 14 SAKSBEHANDLING M.M.

Arendal havn skal bruke kommunens felles, administrative saksbehandlersystem til all saksbehandling og fremleggelse av saker til styret og andre kommunale organer.

Arendal kommunes dokumentsenter (AKST) ivaretar post – og arkivfunksjoner for Arendal havn.

Dokumenter til/ fra Arendal havn skal fremgå av kommunens felles postliste.

 • 15 SAKER TIL BYSTYRET /FORHOLDET TIL RÅDMANNEN

Styret i foretaket fremmer sin innstilling i alle saker direkte overfor Arendal Bystyre.

Rådmannen kan gi sine skriftlige kommentarer som legges ved sakene som styret fremmer for Arendal bystyre.

Rådmannen har ikke instruksjonsrett overfor daglig leder, men kan dog instruere styret og daglig leder til å utsette iverksettelsen av en sak til Arendal bystyre har behandlet den. Jfr kommunelova § 9-16 1 ledd.

I forhold til saker som skal behandles av bystyret skal saken forelegges rådmannen før styret behandler den slik han kan få anledning til å uttale seg om saken. Rådmannens uttalelse skal legges frem for styret ved dets behandling av saken Jfr Kommunelovens § 9-16 2 ledd.

 • 16 OPPLØSNING AV FORETAKET

Bystyret kan på ethvert tidspunkt oppløse Arendal Havn KF.

 • 17 OVERGANGSBESTEMMELSE – IKRAFTTREDEN

Disse vedtektene erstatter vedtekter av 27/4-2000 med senere endringer.

Vedtektene trer i kraft etter bystyrets nærmere bestemmelse.