HØRING ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGSGEBYR

Høring av forslag til lokale forskrifter for Arendal Havnevesen KF (Arendal havn og Kommunens sjøområde)
– Forskrift om anløpsavgift i Arendal havn og Kommunens sjøområde &
– Forskrift om saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader etter havne- og farvannsloven.

Den nye havne og farvannsloven LOV 17.04.2009 nr 19 Lov om havner og farvann (hfl) trådte i kraft 01.01.2010. Loven innfører et nytt system for avgifter og vederlag.

Loven avviker i stor grad fra tidligere ordninger med innkreving av havneavgifter, og lar det det bli opp til havnene å fastsette pris på sine tjenester. I dette ligger det også et krav til økonomisk skille mellom havnenes forvaltningsansvar og forretningsvirksomhet, da det kun er kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet som kan finansieres ved innkreving av avgifter. Det er kun anløpsavgiften som videreføres som avgift i den nye loven, i tillegg innføres adgang til å kreve saksbehandlingsgebyr for behandling av søknader om tiltak i sjø.

Nærmere bestemmelser om adgangen til innkreving av anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr er gitt ved sentral forskrift som trer i kraft 01.01.2012. Havnenes avgiftssystem og prisregime må fra og med 01.01.2012 være i samsvar med hfl og sentrale forskrifter. Anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr må fastsettes gjennom lokale forskrifter.

Det er kommunen som er gitt myndighet for forvaltningsoppgavene etter hfl.  Arendal kommune ved Bystyret har (gjeldene fra 01.06. 2000) delegert myndigheten og ansvaret etter hfl til Arendal havnestyre, herunder å fastsette lokale forskrifter gjennom vedtekter for foretaket (ref § 2-4).

Arendal havnevesen KF forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr.

Begrunnelsen for å innføre saksbehandlingsgebyr er at kostnader ved behandling av søknader om tiltak i sjø, pr.dags dato dekkes gjennom anløpsavgiften. Ved å innføre saksbehandlingsgebyr legges imidlertid disse kostnadene på tiltakshaver.

Forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr.

§ 1 fastlegger forskriftens virkeområde – gjelder innenfor Arendal havn og Kommunens grenser i sjø.

§ 2 fastlegger saksbehandlingsgebyret til kr 2750 for enkle fortøyningsinstallasjoner, kr 6410 for andre tiltak brygger, moloer, kaier og lignende, og kr 12510 for andre søknader.
Gebyret er basert på utgifter knyttet direkte til saksbehandlingen, herunder saksbehandlingstid, utgifter ved befaringer, samt andel av felleskostnader og utstyr, fordelt på saksmengde. Det kan ikke kreves saksbehandlingsgebyr for klagebehandling.

§ 3 fastsetter forskriftens ikrafttredelsesdato. Det er ikke sluttdato i forskriften. Forskriften endres ved ny forskrift.

Vedlagt sendes forslag til lokal forskrift om anløpsavgift og forskrift om saksbehandlingsgebyr for behandling av saker etter havne og farvannloven som Arendal Havnevesen foreslå å innføre med virkning fra 01.01.2012.

Evnt. merknader sendes: innen 13 desember 2011.

Arendal havnevesen KF, Havnekontoret 4810 Eydehavn eller e-post til post@arendalhavn.no

Merk:
Den gjøres oppmerksom på kort svarfrist, dette skyldes innføring av ordningen per 01.01.2012 som er i henhold til sentral forskrift