Møteplan 2018

Møte no 1: Onsdag 10 januar kl 17:00

Møte no 2: Onsdag 28 februar kl 17:00

Møte no 3: Onsdag 04 april kl 17:00

Møte no 4: Onsdag 02 mai kl 17:00

Møte no 5: Onsdag 06 juni kl 17:00

Møte no 6: Onsdag 22 august kl l 17:00

Møte no 7: Onsdag 19 september kl 17:00

Møte no 8: Onsdag 17 oktober kl 17:00

Møte no 9: Onsdag 14 november kl 17:00