MILJØKALK – EYDEHAVN

Selskapet Miljøkalk AS, arbeider med å sikre vannkvalitet i distriktets vassdrag, i tillegg til tidligere varslede anlegg med siloer er anlegget nå utvidet med en fullverdig mølle for stedlig produksjon av kalken.

Beskrivelse av anlegget Miljøkalks anlegg og produksjon vil bestå av følgende: 

  • Import av råvarer ved båt til eksisterende kai. Det antas en frekvens på inntil 10 båtanløp pr år. Ved båtanløp vil råvarer bli losset med havnekran eller gravemaskin på båt og kjørt til råvarelager med hjullaster/dumper. Praksis vil være tilsvarende Mestas import av salt til nærliggende saltlager. Det vil også etableres mulighet for direkte import av ferdigvare fra båt til ferdigvaresiloer, ved blåserør. Dette er nødvendig for å sikre distribusjon av kalk også i perioder der mølleanlegg ikke er i drift. 
  • Råvarelager for kalkstein og dolomitt. To råvarelager på til sammen rundet 1800 m2 etableres i form av standard lagertelt, med innkjøring i endevegg mot kaifront. Det etableres mellombygg, i form av mindre telt, mellom fronter på lagertelt for opplasting av råvarer til produksjon. Råvarelager vil etableres innenfor gjeldende maksimal tillatt byggehøyde for område N2, kt +18. Transportør og råvaresiloer. Det etableres råvaresiloer for bufferkapasitet i produksjon, slik at produksjon kan gå kontinuerlig selv om opplasting av råvarer normalt foregår på dagtid. For å oppnå tilstrekkelig bufferkapasitet er det nødvendig å bygge siloer/transportør opp til kt +25, dvs dette er et av forholdene som tilsier at område N6 må etableres med større byggehøyde.
  • Møllebygg inkludert kontorer mm. Mølle plasseres inne i et ordinært industribygg, bl.a. for å ivareta krav til støydemping mot omgivelsene. Prosessutstyr i form av mølle og produktfilter er høye enheter som ikke kan plasseres inne i et bygg, uten at dette overskrider gjeldene maksimal byggehøyde for område N2. Møllebygg er foreløpig planlagt innenfor kt +23 i område N6. Endelig avklaring med prosessutstyrsleverandør pågår, inkludert behov for tekniske installasjoner på tak mm. Det søkes derfor om maksimal byggehøyde til kt +25 for hele N6. 
  • Prosessen vil normalt kjøres døgnkontinuerlig på ukedager. Prosessen er lukket og vil ikke medføre større utslipp av støv mm. Søker er i dialog med Fylkesmannen vedr. eventuelt krav til utslippstillatelse. Fylkesmannen vil vurdere dette så snart reguleringsforhold (denne søknaden) er avklart. 
  • Det er i utgangspunktet lagt til rette for en fremtidig utvidelse av produksjonen med ny mølle innefor byggets rammer. Utvidelsplaner er kun etablert på skissenivå. For å ivareta mulighet for en fremtidig økning og dermed sikre langsiktighet i Miljøkalks etablering, er område N6 forlenget noe mot kai i forhold til det området som initielt vil benyttes for råvaresiloer og møllebygg.
  • Ferdigvaresiloer. Det etableres 4 høye siloer for ferdigvarer innenfor område N5 (justert). Situasjonsplan viser også en eventuell plassering av ytterligere to siloer som kan være aktuelt å etablere ved en fremtidig produksjonsøkning. Ferdigvaresiloer vil etableres godt innenfor maksimal tillatt byggehøyde for område N5, høyeste oppstikk innefor kt +36. Ferdigvarer transporteres med bulkbil til sluttbrukere. Opplasting foregår inne i bygg mellom ferdigvaresiloer. Ferdigvaresiloer vil etableres tidlig i byggeprosjektet. Leveranser vil starte opp før møllebygg er ferdigstilt og produksjonsanlegg satt i drift.

miljøkalk 1

Figur 2 – Illustrasjon av planlagt anlegg sett fra vest

Støy

Multiconsult har utarbeidet rapport som beskriver støy fra anlegget. I tillegg er støy fra lossevirksomhet knyttet til drift av anlegget beskrevet. Reguleringsbestemmelsenes §2.07 stiller krav om en vurdering av støyutslipp. Multiconsult har gjort bakgrunnsmålinger samt beregninger av planlagt tiltak. I tillegg er støyberegninger utført av Sinus ifm. etablering av industriområdet tatt med i vurderingen. Støyrapport er vedlagt denne søknaden.

Under de forutsetninger/krav til design som er definert i rapporten vil drift av anlegget være mulig på kontinuerlig basis innenfor gjeldende regelverk/grenseverdier for støy. Havneaktivitet/lossing av råvarer vil være innenfor gjeldende grenseverdier for dagtidsaktivitet. Lossing av råvarer bør ikke finne sted om natten. Arendal Havn angir at de prøver å unngå nattaktivitet.

miljøkalk 2

Figur 3 – Illustrasjon av planlagt anlegg, fjernvirkning sett fra Tromøya/Omdalsøyra busstopp

Illustrasjoner

Planlagt anlegg som nødvendiggjør reguleringsendring er illustrert i figur 2 og figur 3. Vedlagte situasjonsplan viser hvordan anlegget er plassert på tomt, utsnitt av foreløpig situasjonsplan er vist i figur 4. Vedlagte fasadetegning viser hvordan høyde på møllebygg og råvaresiloer krever at det opprettes et område N6 med høyere maksimal byggehøyde enn gjeldende regulering. Utsnitt av fasadetegning er vist i figur 5.

miljøkalk 3