Søknad om tiltak i sjø

Havne- og farvannslovens § 27 første ledd bestemmer at det kreves tillatelse for fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør.

Undertegnede søker herved om tillatelse til tiltak i sjø

Ditt navn

E-post

Adresse

Søknaden gjelder

Til eiendommen

På gnr.

Brn.

Tiltakets størrelse er (lengde, bredde, høyde, m2, m3 og evt. vekt):

Grunneiers navn

Ytterlige opplysninger

Dato

Opplysninger til søker:
Last opp dokumenter
Tiltaket må tegnes inn i sjøkart med dybdekoter + 1 detaljskisse der dimensjonene og materialvalg (plast, tre, betong, stål osv.) fremgår. Saksbehandlingsgebyr for søknader om tiltak i sjø belastes søker i henhold til gjeldende prisliste for Arendal Havnevesen KF.

Last opp dokumenter