Her gis en samlet oversikt over lover, regelverk og praktisering av cruise skip.

Utslipp til luft
Skipsfart er miljøvennlig. Skip slipper ut mye mindre farlige stoffer per tonn transportert godsmengde og distanse, enn andre transportformer. Årsaken er skipets store lastekapasitet. Dette gjelder også for cruiseskip – tilsvarende antall reisende med fly og bil vil gitt høyere totalt utslipp.

Skipsfarten er ikke utslippsfri. Skipene slipper ut bla svoveloksider (SOx), nitrogenoksider (NOx) og karbondioksid (CO2). Cruisetrafikken antas å stå for ca 3% av utslippene fra transportsektoren nasjonalt.

Lovverket og internasjonale regler
FNs sjøfartsorganisasjon IMO har innført Annex VI til MARPOL (rev 2010). Konvensjonen setter grenser for utslipp til luft for alle skip i internasjonal fart.
Lavutslippsområder (Emission Control Areas -ECA) er innført flere steder, bla Nordsjøen. Utslippskravet gjelder alle skip, uavhengig av størrelse, formål eller byggeår som anløper Arendal havn.

EU-direktiv 2005/33/EC
Direktivet omhandler reduksjon av utslipp av svoveldioksid fra skip. Lovgivningen gjelder også i Norge gjennom EØS-avtalen. Det stilles strenge krav til svovelinnholdet i marint drivstoff. Det er forbudt å selge, omsette eller benytte drivstoff som ikke tilfredsstiller kravene i direktivet.

NOx avgift- forurensende skip betaler avgift -til staten
Staten krever inn NOx avgift fra skip som trafikkerer mellom minst 2 norske havner. (Lov om særavgift og Forskrift om Særavgifter)
Det finnes i dag ikke retningslinjer eller internasjonale standarder for måling av NOx-utslipp fra skip. Avgiften baseres på tonn forbruk fossilt drivstoff mellom Norske havner.
De mest forurensende skipene har høyest avgift, og vil normalt ikke trafikkere Norske farvann.

Krevende kontroll av utslipp
Skip kontrolleres under landligge for å verifisere at utslippskravene overholdes. Kystvakten er i ferd med å innføre «sniffere» plassert på droner som kan måle avgasser fra skipets skorstein under fart. Dette vil i tiden fremover kunne gi flere og bedre kontroller. Skip som ikke tilfredsstiller utslippskrav ilegges bøter på flere hundre tusen kroner.

Det er liten grunn til å tro at skipene som anløper Arendal opererer i strid med gjeldene regelverk. Ved mistanke om dette må Sjøfartsdirektoratet kontaktes som ansvarlig myndighet.

Lokal luftforurensning
Skadelig effekt på menneskers helse kan oppstå under høy konsentrasjon av SOx i luften over gitt tidsrom. . WHO har utgitt egne anbefalinger for maksimal eksponering av SOx (konsentrasjon x tid). Arendal havn er noe i tvil på om et enkelt cruiseskip til kai kan medføre tilstrekkelig konsentrasjon og eksponeringstid til at dette er helseskadelig, men understreker manglende kompetanse på området.
Vi er derimot ikke i tvil om at de som rapporterer opplever et ubehag.
I urbane områder kan flere utslippskilder samlet påvirke et begrenset område.
(Bergen har over 300 anløp av cruiseskip i 2018. Mange skip og passasjerer er samtidig i byen. Byen er omkranset av mange høye fjell som hindrer spredning).
Situasjonen i Arendal er en annen med få anløp, god spredning i tid, skipene er relativt små, færre andre utslippskilder, færre mennesker og biler. Normalt vil vinden spre og senke konsentrasjoner raskt, men opphold nært kilden eller direkte i vindspredningsretning kan trolig oppleves ubehagelig, uten at det av den grunn trenger å være helseskadelig. De farlige stoffene i avgassene er dessuten oftest luktfrie og usynlige

Høye ambisjoner for redusert utslipp
Det pågår mye arbeid internasjonalt for å redusere utslipp av SOx, NOx og svevestøv fra internasjonal skipsfart. Det stilles krav til rensesystemer – scrubbers installert ombord. Havner innfører differensierte avgifter og premierer «rene» skip. Enkelte havner innfører restriksjoner på antall skip og passasjerer som kan ankomme samtidig.
Regjeringen har gitt Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å utrede nullutslipp i de populære verdensarvfjordene på Vestlandet innen 2020. Denne utviklingen vil også gagne andre havner, inkludert en liten cruise havn som Arendal.

Landstrøm:

Regjeringen har gjennom Enova stimulert til installering av landstrøm i flere Norske havner. Arendal havn fikk mest midler og installerte landstrømsanlegg på Eydehavn og i sentrum i 2017. Alle slike anlegg er lavspenningsanlegg (under 690V) som kan forsyne lasteskip og mindre passasjerskip.
Cruiseskip med mange passasjerer har for stort strømbehov til at disse kan forsynes med kapasiteten i lavspenningsanlegg. Kablene som kreves ville blitt altfor store til å kunne håndteres. Ingen havner i Europa er i dag i stand til å forsyne tilfeldige cruiseskip med landstrøm (med et lite forbehold for Hamburg havn som opererer en LNG lekter som produserer strøm).
Flere havner har imidlertid høyspenningsanlegg for ferger som anløper fast (Color line – Oslo og Kristiansand Havn m.fl). På dette området er det rask utvikling. Sørlandet er helt i front og Kristiansand havn er tildelt flere titallsmillioner bla fra EU for å installere det som trolig blir verdens første høyspenningsanlegg for cruiseskip innen få år. I Arendal har vi forberedt fremtidig installasjon bla med trekkerør frem til kaikant for fremtidige kabler. I kampen om fremtidige tilskudd bør Arendal ha en viss mengde anløp for å komme i betraktning.

Den er mange utfordringer knyttet til høyspent landstrøm – eksisterende skip kan ikke ta imot landstrøm, anlegget har høye kostnader, cruise industrien kan velge LNG fremfor landstrøm, effektprisingen i nettet er krevende mm.

Det er i dag 94 cruiseskip kontrahert (under bygging) world wide. 18% av disse utrustes for LNG drift. Usikkert for Arendal havn hvor mange som forbereder mottak av landstrøm. Distribusjon av LNG i Norge er en utfordring, men det gjelder også fremføring kabler for landstrøm til flere havner. I Arendal ligger vi relativt sett godt an, men det vil fortsatt ta tid å få landstrøm til cruise skipene på plass.


Støy
Støy er også forurensing etter Forurensingslova. Det er en rekke lover, regler og forskrifter som omhandler støy. Det er et statlig mål å forebygge, og redusere støyplager.

Forurensingsforskriftens §5 gjelder for havneaktivitet i Arendal. (Veier, havner, tog og flyplasser). Det er fastsatt krav til innendørs støy (42 db), men ikke fastsatt krav til utendørs støy.

Regelverket i forurensingsforskriften § 5 følges opp gjennom Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Forskrift om Miljørettet helsevern er relevant å vurdere for cruise aktiviteten. Støy skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.

I Arendal tilligger det kommuneoverlegen å ivareta forhold som er omfattet av forskriftene.

Lov om helligdager og helligdagsfred gir et generelt forbud mot «utilbørlig larm» på helligdager (inkludert søndager). Utilbørlig larm er primært støy generert fra ikke nødvendige aktiviteter (f.eks nabos plenklipping, motorsag ol).
Anløp av cruiseskip omfattes ikke av bestemmelsen, havneaktiviteten er viktig samfunnsøkonomisk virksomhet med betydelige økonomiske ringvirkninger for samfunnet.
Skipsanløp:
Etter lov om havner og farvann § 39 har havnen mottaksplikt for skip som anløper havnen.
De økonomiske ringvirkningene fra cruiseskipenes anløp er betydelige, og det er derfor stor konkurranse mellom havner og destinasjoner om å få anløp.
Innovasjon Norge har i 2012 beregnet den økonomiske effekten av cruiseturismen. Legges denne beregningen til grunn i Arendal, vil cruisetrafikken generere inntekter for ca 5 mill kr i 2018.

Tiltak ved mottak av klage:

Alle klager registreres, og konkrete tiltak iverksettes hvis mulig. Havnen kan gjøre noe, men har begrenset myndighet på flere områder. Utslipp må henvises til Sjøfartsdirektoratet som rett kompetanse og myndighet.

Cruisefartøyet som anløp Arendal sentrum 07 jun 2018 kl 0900, hadde planlagt avgang kl 1700 samme dag. Kapteinen forespurte om forlenget opphold til kai frem til påfølgende morgen. Arendal havn innvilget forespørselen. Vi har i ettertid mottatt hendvendelser på sotpartikler, utslipp og støy.

Dersom eiendeler eller leiligheter er påført skade eller forringelse som kan henføres til skip i havn, må eget forsikringsselskap kontaktes. Saken vil da kunne bli forfulgt overfor skipets forsikringsgiver. Arendal havn har ikke kompetanse, ansvar eller myndighet på dette området.

Havnen har et ansvar for å bidra til å redusere genererte støyplager. Arendal havn vil i fremtiden være mer tilbakeholdne med å innvilge forlenget opphold gjennom natten. Unntaket er Force Macheur. Forurensingsmessig har dette liten eller ingen betydning, men støypåvirkningen nattestid vil reduseres for nærliggende leiligheter.
Det må allikevel understrekes at støy fra skipenes motorer ikke vil bli borte under normalt og planlagt opphold dag/kveld.

Konklusjon
Havnen legger til rette for betydelige økonomiske ringvirkninger lokalt. Cruiseaktiviteten inngår i dette. Utslipp til luft følger internasjonalt lovverk underlagt Sjøfartsdirektoratet. Støy som konsekvens av havnevirksomheten skal søkes redusert. Arendal havn ønsker å ligge i forkant av utviklingen, og vi vil fortsette arbeidet med å redusere opplevde ulemper fra vår virksomhet, og ha et sterkt fokus på miljø. Vi vil delta og bidra til formålstjenlig dialog og høre på innspill fra alle berørte parter.