Lokale restriksjoner er satt for å begrense ulemper for naboer, selv om støyen påregnelig er lavere enn fastsatt verdier i T 1442.

Havnevirksomheten er viktig samfunnsøkonomisk aktivitet der næringslivsaktører ikke skal påføres ekstra kostander eller økte utgifter, når dette ikke er strengt nødvendig.

Det tilligger havnesjef å gjøre avveining av disse forhold, og innvilge dispensasjon når det foreligger grunner for dette.

Feed Fiskaa gis dispensasjon fra lokale begrensinger fredag 09 april fra kl 2100 – til ferdig utlosset 10 april ca kl 0200.
Lossing av kalk er ikke en spesielt støyende operasjon.

Det vises til søknad der det å unnlate å gi disp påregnelig vil kunne påføre vareeier et økonomisk tap pga redusertkvalitet og demurrage.