STØY

Arendal havn:

Handlingsplan for støy perioden 2022-2023. Masseuttaks perioden (rev 2/01 des 2021)

Vedtatt av Arendal havnestyre 01 des 2021

Arendal kommune har en målsetting om å bedre levevilkår for alle i tråd med FN`s bærekraftsmål. Det arbeides målrettet for å legge til rette for eksisterende bedrifter og sikre nye bedriftsetableringer som gir økt verdiskapning og flere arbeidsplasser. Nasjonale forpliktelser om utslippsreduksjon og økt bærekraft – medfører at mer gods i fremtiden må transporteres på sjø.

Havnen er et viktig «verktøy» for å oppnå nasjonale forpliktelser og kommunale mål.

Havneutbyggingen og fremtidig økt havnevirksomhet medfører også at noen vil bli negativt berørt, men de negative effekter vil variere.

Utviklingen av havnen kan deles i 3 hoved faser – som vil gi varierende utfordringer.

 1. Masseuttak 2021-2023
  (boring, sprenging, knusing, transport og lasting av steinmasser til båt)
 2. Bygging av kaier 2023-2026
  (etablering av infrastruktur, kaier bygninger)
 3. Ordinær havnedrift 2025-
  (24/7 drift av kraner, lastehåndtering og skipsanløp)

Bystyret har i 2021 vedtatt en Masterplan for havneutbyggingen. Formålet med Masterplanen er:

 • Gi alle bedrifter forutsigbarhet for tilgang til havn og sjøtransport i et lengre perspektiv.
 • Optimal plassering av kaier og infrastruktur for fremtidens godstyper og skip som vil anløpe havnen i ordinær drift (fase 3)
 • Prioritere aktivitetene i havneområdet
 • Vurdere og redusere negative konsekvenser av støy. Master planen er støyutredet både individuelle aktivteter – og den forventede samlede belastning (verste døgn).
 • Masterplanen har ingen formell status etter reglene i plan og bygningslov, og har ikke vært på formelle høringer. Formell regulering høringsrunder og innspill vil bli utført ifm områdereguleringsplan som starter opp i 2021/2022.

Masseuttaksperioden (2021-2023) vil være en krevende støymessig periode, men den er av begrenset varighet.

 • Arendal havn vil sammen med kommunikasjonsavdelingen i Arendal kommune utarbeide en kommunikasjonsplan. Målet er å informere om aktiviteten og søke å redusere opplevde negative konsekvenser.

Det skal tas ut ca 300 000m3 fast fjell fra Eydehavn de kommende år (2023). All steinen skal lastes til skip og transporteres ut over havna.

Salg av stein og lasting til skip av steinmasser med riktig størrelse og kvalitet skjer i sterk konkurranse med andre nærliggende havner (bla Kragerø, Mandal, Rekefjord m.fl)

Kjøpere av steinmasser er Europeiske selskaper i Polen, Danmark, Tyskland, Belgia og Nederland og alle «shopper» steinen der de kan få den billigst. En stor og helt avgjørende kostnad for kjøper er leiekostnaden av skip til å frakte steinmassene fra Norge til Europa. Det er kjøper som leier inn skipet og betaler kostanden per time. Kostnadene varierer mye med størrelsen og utrustningen på skipet.

Det er ikke dyrere å sprenge og knuse fjell i Eydehavn enn andre steder, men dersom skipet ikke får laste kontinuerlig og uavbrutt i havna – vil leiekostnadene for skipet medføre at steinen blir for dyr. Konsekvensene av lastebegrensninger vil være at kommunale forpliktelser og overordnede mål ikke kan oppfylles. Det støyende masseuttak vil da måtte pågå over lengre tid, fremfor en komprimert periode ut 2023.

Størrelsen på skipet – og maksimal lastemengde avgjør lastetid. Mindre fartøy inntil 5 000tonn klarer man normalt å håndtere på dagtid. Større skip ( eg Flintstone 17 000tonn) har en lastetid opp mot 24 timer. Kjøper vil stå fritt til valg av skip – og skipsstørrelse – dersom det legges for sterke begrensinger – vil kjøper gå andre steder.

Det er i dag investert i avansert og effektiv laste/losseutstyr som gjør at liggetid for skipet er redusert, men det er ikke realistisk å forvente økning i lasteeffektivteten og redusert liggetid per i dag.

Denne handlingsplanen identifiserer og innfører ytterligere støyreduserende tiltak, med det formål å avdempe negative effekter av masseuttaket frem til 2023.
Steinutskipningen til å være en del av den ordinære havneaktiviteten underlagt bestemmelser i T 1442, men med spesielle utfordringer i forhold til fremdrift og forpliktelser i perioden frem til 2023.

Havnen vil gjennomføre følgende tiltak:

 1. Steinuttaket planlegges og etableres slik at det er naturlige støyskjerminger i masseuttaksperioden.
 2. Knusing av steinmasser utføres på hverdager fra kl 0700-1900.
 3. Havnens selvpålagte restriksjoner for støyende lastearbeider vil bli videreført for den ordinære havnetrafikken. (hverdager fra 0700-2100), Lørdag (0900-2100) og søn/helligdag (1300 -2100).
 4. Dispensasjon fra restriksjonene følger av bestemmelser vedtatt av havnestyret.
 5. Mindre fartøy (inntil 5000 tonn steinlast) vil bli lastet innenfor gjeldene selvpålagte restriksjonertider i havna – men tillates sluttføring ved behov.
 6. Oppstart steinlasting skal så vidt unngås på natt mellom kl 2100-0700.
 7. 48 timers varsel før ankomst fra skipet vil bli kommunisert til reder/agent.
 8. SMS varsel vil bli sendt til mobiltelefoner i valgt radius på Tromøy/Eydehavn ved planlagte steinlastinger.
 9. Skraping og rydding av kai/lasteområder m hjullaster skal unngås i perioden 2100 -0700.
 10. Skraping av støv/mindre steinmasser erstattes av feiesystem med lavere støysignatur.
 11. Lastehoppere som fylles med hjullaster skal støydempes ved gummimatter el.
 12. Hus som er målt til støynivåer over grenseverdi fastsatt i T1442 kan ved lastetider som strekker seg over kl 2100 på hverdager/ lørdag innvilges alternativ overnatting – dekket av Arendal havn.

Arendal havn erkjenner at perioden frem til 2023 vil kunne bli krevende når det gjelder støy.
Vi har et ærlig ønske om å redusere opplevde negative effekter, og vil høre på råd.

Støyrapport 18.10.2021

Eydehavn måling av støy Brekke Strand 18 okt 2021