2018 – et rekordår i Arendal Havn, men vi forventer fortsatt økning kommende år.

Mer enn 500 000tonn gods ble ført over kai i Arendal i 2018. Dette er en solid økning fra året før, og den solide veksten de siste 10 år fortsetter.

Den regionale verdiskapningen knyttet til havnedriften er betydelig, men vanskelig å tallfeste eksakt. Næringslivet i regionen og kanskje spesielt transportindustrien og leverandørindustrien oppnår gode kontrakter knyttet til havnevirksomheten.

Det er et nasjonalt mål at mer gods skal overføres fra vei til sjø. Dette skyldes bla veislitasje, sikkerhet langs veiene, offentlige investeringer og nasjonale klimaforpliktelser.

Utviklingen i Arendal forklares med at havnen bevisst har satset på å bli en foretrukket logistikkpartner for eksisterende og nye kunder. Havnen skal være billigst, mest fleksibel og forutsigbar på tilbud, service og pris.

Lastene i Arendal er primært bulklaster av varierende type som flis, sand, salt, kalk, grus og trevirke. Kundene kommer fra  Agder, Telemark, Rogaland og Østlandet

Kommunene i Østre Agder samarbeidet sender nå felles søknad til Samferdselsdepartementet der man i felleskap ber om at Eydehavn innlemmes  det Nasjonale stamnetthavn systemet.

Havnesjef Rune Hvass i Arendal Havn KF

Foto: Geita