Sandvikodden tankanlegg og Storulykkeforskriften

Informasjon til publikum

Sandvikodden tank & kai – gnr/bnr 52/308 Arendal kommune. Adresse Losveien 26, 4816 Arendal.

Bygget på 60- tallet av NATO. Eiet og drevet av Forsvaret til 2005, da Arendal kommune kjøpte anlegget. Øvre deler av tomten kalt «Fortet» er fristilt til offentlige formål administrert av Arendal eiendom KF.

Tankanlegget i fjell, kaien med tilhørende arealer og utstyr er et ansvar for Arendal havn KF.

Anlegget benyttes til lagring av biodiesel, HVO (Hydrotreated vegetabil Oil). Myndighetskravet er at all diesel fra 2020 skal ha minimum 20% innblanding av miljøvennlig biodiesel ( HVO).
Skip som anløper anlegget henter 20% biodiesel– og frakter ferdigprodukt til andre havner.
Antall anløp per år (2020) antas mellom 60 -80 fartøy. Info om fremtidige anløp sjekk www.arendalhavn.no.
Sandvikodden inngår i en viktig nasjonal omlegging til mer miljøvennlig drivstoff, mindre utslipp og bærekraft.

Anlegget skal opprustes de kommende år- for økt sikkerhet og kortere liggetid. Bla skal nye lenser, nye pumper og vaktbua oppgraderes.

Anlegget er innrapportert til offentlig myndighet Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) etter storulykkeforskriften § 6.