Støy fra industri og havnevirksomheten på Eydehavn

Støy er en subjektiv og personlig oppfatning av ulempe – reell for den som er berørt. Dette gjelder selv om støyen ikke er i strid med eller overskrider fastlagte grenseverdier i relevante forskrifter.

 

Bakgrunn

Arendal havn sine aktiviteter og pågående utbygging er drevet av ønsket om økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og et bedre liv for alle i denne regionen. Havnas plassering og utbygging er et resultat av stort sett enstemmige politiske beslutninger og vedtak gjennom flere år.

Konsekvensene er at noen (fra tid til annen) vil oppleve ulemper fra havneaktiviteten – vårt mål er å redusere disse ulempene. Samtidig erkjenner vi at vår aktivitet aldri vil bli støyfri- det vil være aktivitet i store deler av døgnet og året – og vi forventer økning i aktiviteten i årene fremover- som i sum vil påvirke vår omgivelser.

Lovverket

Støy er forurensing etter Forurensingslova og det er et statlig mål å forebygge, og redusere støyplager.

Flere lover, regler og forskrifter omhandler støy.

Forurensingsforskriftens Del 2 §5 gjelder for aktiviteten på Arendal havn, Eydehavn. (Veier, havner, tog og flyplasser). Det er fastsatt krav til innendørs støy (42 db), men ikke fastsatt krav til utendørs støy.

Regelverket i forurensingsforskriften § 5 følges opp gjennom Fylkesmannens miljøvernavdeling (fmavpost@fylkesmannen.no).

Forskrift om Miljørettet helsevern. Støy skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.

I Arendal tilligger det kommuneoverlegen (postmottak@arendal.kommune.no) å ivareta forhold som er omfattet av forskriften.

Lov om helligdager og helligdagsfred gir et forbud mot «utilbørlig larm» på helligdager (inkludert søndager). Utilbørlig larm er primært støy generert fra ikke nødvendige aktiviteter (f.eks nabos plenklipping, motorsag ol).
Aktivitetene på havneområdet på Eydehavn omfattes ikke av bestemmelsen, havneaktiviteten er viktig samfunnsøkonomisk virksomhet med betydelige økonomiske ringvirkninger for samfunnet.

Støysonekart (T -1442) Arendal havn, Eydehavn

Støysonekart (T-1442) er en teoretisk tilnærming til forventet generert støy og influensområde for forventet støy. ( nåsituasjon og forventet utvikling de neste 10-20 år)
Kartlegging brukes ved regulering etter plan og bygningsloven. Retningslinjene er ikke rettslig bindende. Støysonekart lages for at utbyggere og publikum skal se hvor støy er et problem og derfor må være tema i nye planer.

Det er utarbeidet støysonekart i 2006 forut for flytting av havnen fra sentrum til Eydehavn i 2008 – og det er igangsatt en ny støysone utredning i 2020.

Utdrag fra T 1442  (2016) som omhandler havner og terminaler

For industri, havner og terminaler med impulslyd (jfr. definisjon i kap.6) skal de strengere grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser per time. Alternativt kan impulslydkorreksjon beregnes ut fra metode gitt i ISO 1996- 1:2003 og Nordtest-metode NT ACOU 1122 . De strengeste grenseverdiene gjelder også for støy med tydelig rentonekarakter hos mottaker.

Det er verdt å merke seg at det ikke er forbudt med boliger i rød sone, men

 • rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås
 • gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Beregning av støynivå:

Hva betyr Lden dB?

Svar:
Lden-nivået skal i kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år

dB er Desibel: en logaritmisk skala, som starter på grensen for menneskets hørsel, 0 dB. Da skalaen er logaritmisk blir lydstyrken 10-doblet, hver gang lydnivået stiger med 10

Vurdering mot aktiviteten på havna:

 • Dagens havneaktivitet på Eydehavn overskrider ikke årsmiddelverdi på Lden 55db – og det er heller ikke gjentagende impulslyd.
 • Enkelte laster (steinlaster) kan genere høyere dB nivå i kortere perioder – også på natt. Dette gjelder i de tilfeller der mengden last er så stor at man ikke klarer å laste fartøyet innenfor normal lastetidene.

Hvorfor øker havnen utbyggingstakten og hvordan vil trafikken bli fremover?

Steineksporten fra Eydehavn er helt avgjørende for å bygge ut havna og lykkes med økt verdiskapning i Arendal og i regionen.   Steinuttaket er en midlertidig aktivitet som avsluttes når all steinen er borte. I dag gjøres dette ved at steinen bores, skytes, knuses og skipes ut- der prisen på steinen skal betale for arbeidet med å ta denne ut. Målet er å klargjøre havnearealene – før vi begynner bygging av ny havneinfrastruktur. Steineksporten vil kunne pågå frem til 2023.

Eydehavn konkurrerer med en rekke andre steder på steineksport bla Kragerø, Mandal, Rekefjord m.fl. De som kjøper stein – leier inn fartøyene som transporterer steinen. Dagskostnaden for å leie et stort skip kan fort beløpe seg til mer enn 150 000USD per dag.  Det er hverken billigere eller dyrere å skyte ut fjell i Eydehavn enn andre steder, men prisen per tonn blir for alle aktuelle kjøpere svært høy dersom båten må ligge stille i mange timer om natten kun i Eydehavn. Da taper Eydehavn konkurransen – steinen blir ikke transportert ut og våre forpliktelser for å bygge havn for næringslivet og fremtidig batterifabrikk kan ikke oppfylles. Vi ønsker å bidra til at bedrifter vil etablerer seg i Arendal, vi ønsker økt verdiskapning og flere arbeidsplasser- og beklageligvis medfører dette også ulemper for noen.

Sprengning, fremkjøring og lasting av stein til båt er en støyende aktivitet – der tømming av stein fra hjullaster til kai og videre til lastebelter kan oppleves som genererende.
(Denne aktiviteten er allikevel sporadisk  – ikke kontinuerlig – ofte sjeldnere enn 1 gang per måned og sjelden mer enn 8-10 timer per gang avhengig av mengde last).
De fleste lastingen skjer også til mindre båter – og aktiviteten utføres normalt på dagtid.

De utfordrende støymessige periodene skjer relativt sett svært sjeldent, men vi forstår at dette oppleves som ubehagelig når det pågår.

Hva gjør havnen – for å redusere støy fra egen aktivitet?

 1. Alt utstyr som kjøpes inn vurderes mot generert støy. Det meste av utstyret er i dag overført til el.drift.
 2. Selvpålagte restriksjoner for støyende arbeider og laste/lossetider.
Arendal havn har innført selvpålagte restriksjoner der vi søker å minimere vår påvirkning på våre nærområder, og spesielt støy.
Støyende lasteoperasjoner skal gjennomføres i perioden 0600-2300 på hverdager/0900-2100 lørdag/1300-2100 søn og helligdager.
De aller fleste losse operasjonene gjennomføres innenfor dette tidsrom.

 

NB! det er ikke forbud mot andre aktiviteter og ikke støyende laste og losse aktiviteter – de kan gjennomføres 24/7 – det er kun støyende arbeider som reguleres.

Vi får henvendelser fra naboer som gjelder aktivitet utenom fastsatte tider, men det er kun støyende arbeider som er gitt restriksjoner. Lasting av flis, kalk, veisalt ol generer ikke støy på et nivå som gjør det nødvendig å begrense aktiviteten.

 1. Vi varsler antatt berørte før påregnelig støyende aktivtet
  Vi har benyttet våre hjemmesider til å varsle om kommende og støyende aktivitet. Den siste perioden har vi benyttet SMS varsling til utvalgte boliger – innenfor en gitt radius av støykilden.
  Basert på henvendelser vil vi trolig forsøke å utvide denne formen for varsling.
 2. Vi har tilbudt noen utvalgte og eksponerte eiendommer et alternativ sted å sove – når vi vet at aktiviteten vil kunne være forstyrrende.
 3. Vi måler støynivået ved spesielt krevende laster.

Hva kan og hva kan havnen ikke kontrollere?

Skipsanløp:
Etter lov om havner og farvann § 39 har havnen mottaksplikt for skip – som kan komme og gå hele døgnet. Støyende laste/losse operasjoner må allikevel utføres innenfor det tidsrom som havnen fastsetter.

Skip som ankommer eller avgår havnen kan gjøre det hele døgnet – og sjøklargjøring av skipet er en forpliktelse for skipets kaptein. Luker stenges – thrustere benyttes og skipet manøvrerer til eller fra kai. Dette er aktiviteter som havnen ikke kan kontrollere eller bestemme over.

Andre aktører på Eydehavn industri og havneområde:

Arendal havn er ansvarlig for aktiviteten på våre havneavsnitt, men samtidig er det også andre havneavsnitt som vi ikke kontrollerer dette er bla

Pinnen nærmest Buøya er eiet av AT skog AS: Kaiområdet benyttes til utskipning av tømmer. Selskapet har hovedkontor i Skien.

Nymo avd. Eydehavn. (Tidligere Nitriden) beliggende mellom Tømmerkaia og Bukkevika (Arendal havn). Området er eiet av Arendal kommune, utleid på langvarig festeavtale til Nymo. Prosjektorientert verksted og fabrikasjon innen offshore aktivitet. Selskapet har hovedkontor i Grimstad.

Fiven (Smelteverket)
Produksjon av silisiumkarbid. Selskapet er en underavdeling av Fiven, Lillesand.

Aktørene har et selvstendig ansvar for aktiviteten i sine områder.  Hvorvidt den samlede belastning fra alle aktører derfor kan oppleves plagsom utredes nå gjennom ny støyvurdering
Aktørene kan ikke pålegge hverandre noen form for restriksjoner.

Internasjonale standarder for lossing av skip / dispensasjon.
Lastefartøy seiler under et strengt tidsregime der det er lite rom for ikke planlagte “pauser” eller opphold i virksomheten.
Båtenes ankomst til havn forandrer seg kontinuerlig og vi vet ofte ikke eksakt ankomst for skipet da dette påvirkes av vær, sjø, strøm og vind. Tidsriktig levering hos mottaker er avgjørende for all transport, og det medfører at lasting og lossing er en 24 timers aktivitet for skip og havner i hele verden.
Når en laste/losse operasjon er startet krever internasjonale fraktstandarder at operasjonen sluttføres i en kontinuerlig operasjon. Alternativet er at vareeier må betale ekstra kostnader fordi skipet forsinkes. I Arendal avventes oppstart av laste/lossearbeider til 0600 påfølgende dag, dersom skipet ankommer om natten. For enkelte store lastevolum vil det derfor kunne forkomme laste/ losse arbeider også utenfor kjerneperioden 0600-2300. Dette skjer allikevel svært sjeldent, og havnestyret har vedtatt et reglement for når det skal gis dispensasjon.

Noen påpeker at dette er «bukken som passer havresekken» – men selvpålagte restriksjoner er etablert for å beskytte naboer/berørte – og når det tillates avvik fra bestemmelsene vil dette ofte skje tett opp til selve aktiviteten.

Oppsummering
Havnen er en viktig samfunnsaktør, med betydelige økonomiske ringvirkninger for næringslivet og fremtidig utvikling i vår region. Støy er en konsekvens av havnevirksomheten som påvirker omgivelsene.

Industri og havneaktiviteten på Eydehavn vil aldri kunne bli helt støyfri –og det arbeides kontinuerlig for å redusere opplevde ulemper fra virksomheten.

Havnen er derfor avhengig av, og ønsker å bidra til en god og formålstjenlig dialog med alle berørte parter.