Masterplan

Masterplanen er havnestyrets plan. Den må være fremsynt – og peke på hvordan området skal fremstå, og hvilke funksjoner som skal inngå, når ferdig utbygd.

Masterplanens intensjon er å gi en samlet oversikt over behov/muligheter/forpliktelser som må og kan tilfredsstilles kommende år.

Arendal Havn masterplan (JPG, 3 MB)

Ett bilde som illustrerer planen med plasseringer av bygningene, containerterminalen,  kaier og firmaene rundt ved Arendal Havn, Eydehavn. - Klikk for stort bilde

Bakgrunn (Fakta)

Fra 2008 til 2020 har godsmengden i havna økt fra 148 000tonn til 744 000tonn. En økning på over 500%. Ifølge SSB har Arendal havn økt godsmengden med 25% hvert år siden 2013. (Snittet for Norske havner i perioden er 0,9% årlig vekst) Kilde SSB: CAGR Compound annual growt rate (2013 – 2019) Alle Norske havner.

Havna er i dag viktig infrastruktur for verdiskapningen i kommunene og næringslivet i hele Agder, spesielt i øst. Verdiskapning, arbeidsplasser og aktivitet knyttet opp mot havnen er betydelig – og omfatter en rekke kommuner og virksomheter både som faste og sporadiske brukere av havna. Videreutvikling og utbygging av havne og industriområdet vil være avgjørende for inngåtte forpliktelser og ønsket utvikling i regionen. Slik utvikling må skje etter en overordnet plan Masterplanen.

Overordnede føringer

En langsiktig plan for utvikling av havne og industriområdet er en politisk beslutning (Bystyret).

Masterplanen vil bli fulgt opp gjennom reguleringsplaner og utredninger der berørte parter får mulighet og anledning til å kommentere og påvirke planene og prioriteringene.

De viktigste drivere for Masterplanen på kort sikt er:

· Godsvekst pga nyetableringer og forpliktelser. (Morrow batteries/Biozin/spinn–off virksomheter)

· Varierende lastetyper for ferdigvare til kunde (bulk, roro, container, stykkgods)

· Godsvekst fra eksisterende kunder (bedre vei – bedre effektivitet – nye produkterkonkurransefortrinn)

De viktigste driverne på lang sikt er:

· Miljøforpliktelser og utslippsreduksjon (internasjonalt - nasjonalt - regionalt og lokalt)

· Mer gods fra vei til sjø

· Politisk ambisjon om regional utvikling gjennom nyetableringer og avtaler

Areal og lastetyper:

Areal er en knapphetsfaktor. Bystyret har i 2020 vedtatt å være en strategisk og langsiktig eier av areal og kaifronter på Eydehavn. Oppkjøp av arealer og forhandlinger om fremtidig behov, bruk og tilbakeføring av kommunal eiendom må initieres. Forventede lastetyper, mengde og volum vil være førende for utviklingen og utbyggingen av havnetjenestene. Nedenfor følger en kort beskrivelse av de lastetyper og håndteringssystemer som planlegges i havnen.

Tørrbulk

Typiske bulkprodukter er salt, kalk, råvarer, stein, grus, flis, tømmer m. Tørrbulk er og vil være en viktig lastetype på Eydehavn: Store tørrbulk skip er sjelden utstyrt med egne kraner/eget lastesystem, (noe mindre fartøy ofte har). Bulkprodukter er både import til regionen (bla. salt, råvarer, kalk) og eksport (stein, flis, tømmer). Lange transportavstander (Salt: Afrika; Råvarer: Asia & Sør Amerika) krever store fraktvolumer og store skip for å gi økonomisk forsvarlig og kostnadseffektiv transport. Havna må etablere nye kai og kaifront med tilstrekkelig dybde for sikkert å kunne ta imot store skip til kai.  Kostnadseffektive håndteringssystemer må etableres (kraner, conveyor belter (transportbånd) til og fra egnede råvarelager. Dette krever trinnvis utbygging, nye kaier, egnede kraner og areal avsatt til lager og transportveier.

Våtbulk

Typiske våtbulk produkter er diesel, parafin, HVO, hydrogen og biozin. Produktene kan ha lavt flammepunkt- og krever derfor egne sikkerhetssystemer og sikkerhetsavstander på grunnlag av risikovurderinger. Etablering av tankanlegg, fylleterminal, rørgater og produksjonsanlegg må skje i tilstrekkelig avstand fra annen virksomhet og spesielt institusjoner, boliger, kontorer og der folk oppholder seg – og i god avstand fra andre laster/lasteoperasjoner som kan påvirke sikkerheten.

Roro (roll-on/roll-off)

Roro er arealkrevende pga last som skal i land og last som skal med skipet må ha oppstilling nær rampen. Roro vil derfor kreve mye areal avsatt for å sikre effektivitet i logistikken.  Roro er en av transportformene som øker mest – og etablering av roro kapasitet vil medføre at flere vareeiere vil bidra til tilstrekkelig godsgrunnlag.

Container

Container er en standardisert lukket lastebærer for ferdigprodukter mm. Skip i fast rute anløper havna og setter fra seg containere og tar med andre. Container skip er styrt i tid av kai tildeling i store Europeiske havner. Transportformen gir enkel tilgang til et verdensomspennende transportsystem. Containere er enten 20, 40 eller 45 fot. Måltall for antall containere oppgis i TEU (Twenty Foot equivalent unit). En 40 fots container er 2 TEU. Containere løftes til fra skip med egnet havnekran. Containerskip er styrt av tilgangen i andre havner og det må avsettes kaier og areal som gir høy effektivitet og kort ligge tid. Containerskip er linjeskip i fast rute– som anløper samme sted til samme tid. Container kaier må derfor reserveres til container drift.

Generell cargo / stykkgods

Gjenstander (ofte bigbags) som er egnet for eget løft eller for store eller lite effektivt å stuffe i containere. Lastes ofte med truck eller kran i skipets sideport. Dette markedet er både linje og spotmarked.