Prisliste

PRISLISTE 2023 ARENDAL HAVN KF

Farvannsavgift, gebyrer og vederlag

PRISLISTE (PDF, 964 kB)

1. Farvannsavgift

I ny Havne- og farvannslov fra 21.06.19, erstatter Farvannsavgift tidligere anløpsavgift.

Hjemmel: Fastsatt av Arendal Havn KF (heretter kalt AH) ved havnestyret 12.01.22 med hjemmel i Lov om havner og farvann (heretter kalt Havneloven) gitt av Samferdselsdepartementet 21.06.20 med ikrafttredelse fra 01.01.20

§1. Virkeområde

Forskriften gjelder beregning og innkreving av farvannsavgift for fartøy som anløper havn i Arendal kommune. Definisjon av havn fremgår i §3 i Havneloven av 21.06.19.

§ 2. Avgiftsplikt, beregningsgrunnlag og størrelse

Farvannsavgiften ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i de kommunale sjøområdene i løpet av samme døgn, ilegges avgiften kun en gang.

Farvannsavgiften skal dekke AH sine kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havneloven med forskrifter samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområder, iht havnelovens §36.

Farvannsavgiften er beregnet på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av kommunen basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Farvannsavgiften skal betales etter følgende satser pr. anløp:

Minimumsavgift er kr.550,-

Minimumsavgiften gjelder for fartøy inntil 300BT

Maksimumsavgift er satt til kr.10.735,-

(Skip over 10.000 BT vil maks koste kr.10.735,-)

Farvannsavgift for varierende skipsstørrelse beregnes etter følgende formel:

Minimumssats kr.550,- + kr.1,05 per BT over 300BT = skipets anløpsavgift.

1. Farvannsavgiften
Skips størrelse Inntil BT Sats Akkumulert sum
Eksempler <300 550 550 + 0
  500 1,05 550 + 210
  2000 1,05 550 + 1785
  5000 1,05 550 + 4935
  10000 1,05 550 + 10185

1. Anløpsavgift betales kun 1 gang for ankomst og avgang. Forhaling i havn medfører ikke ytterligere avgift.

2. Fartøy i fast rute gis reduksjon på satsene basert på anløpsfrekvens

3. Havnestyret delegerer til Havnesjefen å bestemme hvorvidt et skip eller selskap skal innrømmes rabattordninger.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

a) fartøy med største lengde under 15 meter.

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting.

c) orlogsfartøy, norske og utenlandske.

d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet.

e) fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.

§ 3. Nedsettelse og ettergivelse

AH kan, når særlige grunner foreligger, nedsette eller ettergi påløpt farvannsavgift.

§ 4. Innkreving av farvannsavgift

Rederier, eiere eller operatører av havneterminaler skal levere opplysninger som grunnlag for innkreving av farvannsavgift.

§ 5. Betalingsplikt

Rederen og agenten svarer solidarisk for farvannsavgiften. AH kan kreve at rederen eller agenten skal stille økonomisk sikkerhet for betaling av farvannsavgiften, jfr havnelovens §25, 4.ledd.

§ 6. Klage

Enkeltvedtak som treffes etter denne forskrift kan påklages etter bestemmelsene i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av AH. 

1.1 Festivaler og spesielle arrangementer

I visse tilfeller kan kunder ha behov for leie av kaier og kaiarealer for å kunne disponere fasilitetene til aktiviteter som er relatert til havnearrangementer. Dette er spesielt aktuelt for Pollen og alle sentrumskaiene i Arendal. Vederlag betales etter avtale.

2. Vederlag for håndtering av cruisefartøy

Baseres på skipets bruttotonnasje (BT).

Det betales et vederlag per anløp på kr 4,- per brutto tonn (BT), minimum kr.45.000,- maksimum kr.98.000,- Ved gjentatte anløp av samme skip innenfor samme kalenderår, innvilges rederiet 10% rabatt fra og med skipets anløp nr. 2, dog ikke under minimumsbeløpet.

Cruiseanløp som varer lenger enn ett døgn, belastes som over med 25% rabatt per døgn.

Vederlaget er full og hel betaling for:

  • Bruk av kai, inklusive fortøyningshjelp og trossebåt ved behov ved ankomst og avgang.
  • ISPS, inklusive vakthold på kai under hele anløpet, ISPS-vask av kai før ankomst.
  • Oppkobling av vann, samt bruk av havnens slanger og koplinger.

Ikke dekket av vederlaget er:

  • Farvannsavgift i henhold til tariff.
  • Landstrøm.
  • Vannleveranse, belastes etter målt og levert mengde.
  • Avfallsleveranse, belastes etter målt og levert mengde.

3. Kaiområder og lagerareal

Arendal Havn, Eydehavn er et godsknutepunkt for varer i bevegelse mellom sender og mottager, og langtidslager for større og mindre enheter. Varer og gods kan lagres i havnen etter avtale med Arendal Havn. Varer kan leveres og hentes 24 timer i døgnet. Adgang til havnen avtales med havneadministrasjon.

3.1 For varer og gods som blir liggende utover 48 timer i forbindelse med om bord lasting eller lossing gjelder følgende satser:

• På åpent areal i lasteposisjon nærmere enn 25 meter fra kaifront kr.6,00 per m2 per døgn.

• På åpent areal utenfor lasteposisjon mer enn 25 meter fra kaifront kr.3,25 per m2 per døgn.

• På åpent, gruslagt areal i bakkant av kai kr.325,- per m2 per år.

• I uisolert lager / lagertelt kr.4,80 per m2 per døgn.

• I isolert lagertelt kr.6,40 per m2 per døgn, inkl. lys og varme.

Leien beregnes etter faktisk benyttet areal i bruk per påbegynt døgn.

Lengre lagring eller fast lagringsplass kan avtales separat.

For tomme containere som skal videre med båt:

• 20`container kr.30,- per påbegynt døgn.

• 40`container kr.50,- per påbegynt døgn.

3.2 Lossing av gods fra skip til bil / trailer, for umiddelbar bortkjøring fra havneterminal, gjelder følgende sats:

På åpent areal i lasteposisjon nærmere en 25 meter fra kaifront kr.6,50 per m2 per påbegynt døgn. Bruksareal beregnes til skipets lengde multiplisert med 20 meter.

3.3 Ikke avhentede varer eller gods:

Dersom varer eller gods ikke er hentet, eller det ikke er inngått avtale med Arendal Havn om forlenget lagring, kan varen / godset fjernes av Arendal Havn, og etter 3 måneder selges ved offentlig auksjon etter kunngjøring, for å inndrive Arendal Havns utestående. Uavhentede varer eller gods som forringes, eller som kan skape eller forårsake skade kan avhendes av Arendal Havn ved offentlig auksjon etter kortere tid enn 3 måneder.

3.4 Opphold av kjøretøy

For midlertidig opphold av trailere, lastebiler eller andre kjøretøy, som ikke er involvert i gods- eller vareflyt til eller fra havnen, krever Arendal Havn leie per døgn tilsvarende kr.450,- per påbegynt døgn.

3.5 Kaifronter

Leie av kaifronter på Eydehavn, og andre ISPS godkjente terminaler, ved annen aktivitet enn lasting og lossing, kan avtales med Arendal Havn. Følgende satser gjelder uten annen skriftlig avtale:

• Inntil 1 måned kr.45,- per løpemeter per døgn

• Utover 1 måned etter avtale med Arendal Havn

Leie av kaifronter ved sentrumskaiene og andre kommunale kaier, (ikke ISPS godkjente kaier,) gjøres til følgende priser:

• Inntil 10 dager kr.18,- per løpemeter per døgn

• Utover 10 dager etter avtale med Arendal Havn

Fast liggeplass / fortøyningssted ved sentrumskaiene og andre kommunale brygger, (ikke ISPS kai,) for fartøy i kommersielt virke avtales med havnekontoret. Prisen er i utgangspunktet kr.18,- per løpemeter skipslengde (LOA) per døgn.

For fritidsfartøy, se under PRISER ARENDAL GJESTEHAVN 2023.

Antikvariske skip og skip av spesiell historisk eller lokal interesse beregnes etter avtale med havnekontoret.

4. Materiell og tjenester

Kraner skal fortrinnsvis benyttes til lasting og lossing av skip. Skip m/ fast regulært anløp har prioritet. Trucker, hjullastere og lignende materiell, skal primært benyttes til laste og losseoperasjoner i terminalområdet. Tilgang til kran, truck o.l. skal bestilles ved havnekontoret.

Oppdragsgiver betaler den til enhver tid gjeldene tariff, dersom materiell er utleid med mannskap. Overtid, helligdager og lignende spesielle dager må planlegges for og bestilles så tidlig som mulig.

Oppdragsgiver forplikter seg til å operere alt utstyr ihht til gjeldene forskrifter og brukerinstrukser. Førere skal være sertifisert og skal kunne fremlegge identifikasjonspapirer og kompetansebevis. Ved leie av utsyr uten fører fra havna, er leietaker ansvarlig for evt. forsikringsegenandeler ved skade på utsyr eller skade forvoldt av fører av det leide utstyret.

Arendal Havn er ansvarlig for kranas manøvrering. Oppdragsgiver er ansvarlig for at nødvendig tilleggs- utstyr som stropper, wires, sjakler og slings er tilgjengelige og sertifisert for det løft som skal foretas. Fellesløft tillates ikke uten forhåndsgodkjennelse. Kran eller utstyr må ikke brukes til større løft en det utstyret er dimensjonert for.

Oppdragsgiver er ansvarlig for å holde tilstrekkelig opplært signalmann, dersom dette er påkrevd, for sikker operasjon / løft.

Arendal Havn er ikke, eller kan på noen måte gjøres ansvarlig for skade på varer eller gjenstander om bord eller i land som oppstår ved bruk av havnens materiell på vegne av oppdragsgiver, eller for skader eller tidstap som følge av feil ved materiellet.

Ventetid er å anse som fullt fakturerbar operasjon. Klargjøring av materiellet før og etter operasjon er å anse som leietid. Minimums leietid for utstyret er 1 time. (også enkeltløft)

Ved fremmøte av kranfører og annet personell utenom normal arbeidstid beregnes et tillegg på 1 time, i tillegg til kjøretillegg, diett og tariffestede tillegg.

4.1 Prislister på materiell, personell, utstyr og tjenester

4.1 Personell
Personell Periode / Tid på døgnet Sats per time per person Minimum klausul  Merknader
Kranfører 07:00-15:00     Inkludert i kranleien
15:00-21:00 Kr.1.278,- Kr.1.278,-  
21:00-07:00 Kr.1.704,- Kr.1.704,- Natt, samt lørdag, søndag- og helligdager
Skipsfører, Agder, Trossebåt og Mekaniker 07:00-15:00 Kr.852,- Kr.852,-  
15:00-21:00 Kr.1.278,- Kr.1.278,-  
21:00-07:00 Kr.1.704,- Kr.1.704,- Natt, samt lørdag, søndag- og helligdager
Truck-, hjullaster-, gravemaskin og båtfører, mannskap og havnearbeidere 07:00-15:00 Kr.695,- Kr.695,-  
15:00-21:00 Kr.1.039,- Kr.1.039,-  
21:00-07:00 Kr.1.390,- Kr.1.390,- Natt, samt lørdag, søndag- og helligdager
Fortøyningshjelp fra havn. Obligatorisk om ikke agent eller skip selv gjør dette. 07:00-15:00 Kr.1.012,- Kr.1.012,-  
15:00-21:00 Kr.1.518,- Kr.1.518,-  
21:00-07:00 Kr.2.024,- Kr.2.024,- Natt, samt lørdag, søndag- og helligdager
4.1 Materiell
Materiell Periode/tid på døgnet Sats per time/løft Minimum sats Løfteevne/ kapasitet Annet
Mobilkran Gottwald HMK 260E Alle dager, hele døgnet Løft u/40t Kr.3.834,- Kr.3.834,- 104 tonn Kun sertifisert personell. Kranfører er inkludert i leien på normal dagtid, mandag til fredag.
Alle dager, hele døgnet Løft o/40t Kr.6.922,- Kr.6.922,-
Mobilkran Liebherr LHM 550 Alle dager, hele døgnet Løft u/40t Kr.5.250,- Kr.5.250,- 144 tonn Kun sertifisert personell. Kranfører er inkludert i leien på normal dagtid, mandag til fredag.
Alle dager, hele døgnet Løft o/40t Kr.8.800,- Kr.8.800,-
Gaffeltruck 14t Elektrisk Alle dager, hele døgnet Kr.1.012,- Kr.1.012,- 16 tonn Priser for gaffeltruck, hjullaster og gravemaskin, inkluderer ikke fører. Tillegg for fører i henhold til tariff.
Gaffeltruck 2,5t Alle dager, hele døgnet Kr.790,- Kr.790,- 2,5 tonn Priser for gaffeltruck, hjullaster og gravemaskin, inkluderer ikke fører. Tillegg for fører i henhold til tariff.
Hjullaster (alle modeller) Alle dager, hele døgnet Kr.1.110,- Kr.1.110,-   Priser for gaffeltruck, hjullaster og gravemaskin, inkluderer ikke fører. Tillegg for fører i henhold til tariff.
Gravemaskin Alle dager, hele døgnet Kr.1.110,- Kr.1.110,-   Priser for gaffeltruck, hjullaster og gravemaskin, inkluderer ikke fører. Tillegg for fører i henhold til tariff.
MAFI lasteflak Alle dager, hele døgnet Kr.150,- per døgn Kr.150,- per døgn    
Havnebåt, Agder Alle dager, hele døgnet Kr.3.195,- u/mannskap Kr.3.195,-   Minimum skipsfører og ett mannskap.
Havnebåt, Pioner Alle dager, hele døgnet Kr.1.385,- u/mannskap Kr.1.385,-   Fører skal minst ha båtførerbevis.
Havnebåt, Trossebåt Alle dager, hele døgnet Kr.2.450,- u/mannskap Kr.2.450,-   Minimum skipsfører og ett mannskap.
4.1 Tjenester / Utleie Faste priser
Tjenester / Utleie Faste priser Periode / tid på døgnet Bunke per enhet Tilkobling Merknader
Vannleveranse Alle dager, hele døgnet Kr.26,- m3 Kr.1.650,-  
Strømleveranse  Alle dager, hele døgnet Kr.3,80 per kWt Kr.1.950,- (Minimumspris) NB … Strømpris per kWt er gitt som veiledende per 01.01.23 og vil kunne variere basert på markedspris fastsatt av havneadministrasjonen. Pris avtales særskilt for hver leveranse. Opp- og nedkobling ut over standard koblingsstikk, belastes etter medgått tid og materiell.
Oppløft, inspeksjon og klargjøring av yrkes- og fiskebåter Hele året i normal arbeidstid  Kr.35.000,-   Inkluderer opp- og utløft til kai på Eydehavn, kailigge i maks 14 dager, vann- og strømforbruk. Pris per ekstra døgn Kr.3.500,-
Rengjøring av kai Hele året Kr.5.100,-   Rens av lasterester fra kai

4.2 Ferger, charterbåter, ombordlasting i båter og lektere

4.2 Ferger, charterbåter, ombordlasting i båter og lekter
Bruk av offentlige fergeleier og anløpssteder i Arendal kommune Periode Sats per enhet Merknader
Ferger* Hele året Kr.110,- per døgn per fartøy Kun passasjertrafikk, av/påstigning i alle fergeleier. Ferger i fast rute i henhold til godkjent seilingsplan, innrømmes 20% rabatt.
Charterbåter / taxibåter* Hele året Kr.110,- per anløp per fartøy ** Kun passasjertrafikk, av/påstigning ved alle kaier. Maksimum belastning kr.110,- per døgn.
Båter / lektere / ombordlasting* Hele året Kr.340,- per anløp For lossing / lasting av gods og varer. Maks liggetid er 24 timer.

* Båtens utforming og vekt skal passe til fergeleiet / anløpsstedet. Havnekontoret kan gi forhånds klarering for bruk.

**Rederiene skal rapportere til Arendal Havn KF antall dager med anløp siste måned. Ved manglende rapportering fastsettes antall dager skjønnsmessig basert på seilingstillatelse og observasjoner. Det innvilges ikke rabatt eller avslag ved skjønnsmessig fastsetting.

4.3 Fiskebåter

4.3 Fiskebåter
Fortøyning av fiskebåter ved offentlige kaier i Arendal kommune Periode Sats per enhet Merknader
Fiskebåter over 25 fot* Hele året Kr.5,- per meter (LOA) per døgn Ved kailigge, (unntatt fartøy med avtale m Fiskemottak Utstikkerkaia, Barbu) eller andre offentlige kaier i Arendal kommune, utover nødvendig liggetid for lasting og lossing.
Fiskebåter inntil 25 fot Hele året ** Ingen avgift

*Fisker /båtreder skal rapportere til Arendal Havn KF antall anløp med liggetid utover tid til lasting og lossing siste måned. Ved manglende rapportering fastsettes antall dager skjønnsmessig basert på observasjoner.

**Fiskebåter under 25 fot vil ha anledning til å leie plass i kommunale småbåthavner på lik linje med og til samme vilkår som ordinære leietakere.

4.4 Småbåthavner

4.4 Småbåthavner
Leie av kommunale plasser i småbåthavner Sesong/ Periode Sats per enhet Merknader
Båtplasser i anlegg med utriggere 15.04 -15.11 Kr.2.077,- Pris per brutto breddemeter i småbåthavnene.
Båtfeste 15.04 -15.11 Kr.1.859,-
Vippeplasser 15.04 -15.11 Kr.1.749,- Pris per brutto breddemeter i småbåthavnene.
Strøm 15.04 -15.11 Kr.600,- Strømforbruk på og fra servicebryggene i småbåthavnene er inkludert i leieprisene.
Avfall 15.04 -15.11 Kr.274,-  
Vann 15.04 -15.11 Kr.88,- Vannforbruk på og fra servicebryggene i småbåthavnene er inkludert i leieprisene.
Prisene for leie av båtplasser og tilknyttede tjenester er ikke økt ihht KPI for Andre varer og tjenester i 2022.

5. Arendal Gjestehavn

Gjestehavnsavgift (Havneleie), strøm, dusj, vask, tørk og andre tjenester betales via Havneweb Gjestehavn APP på mobiltelefon eller på PC/nettbrett ved ankomst eller ved forhåndsbestilling.

Havneweb Gjestehavn vil generere adgangskode til anlegget og bestilte tjenester. (NB … Mobil nummer MÅ oppgis ved alle bestillinger og for mottak av kode og kvittering) Alle rabatter forutsetter samlet kjøp.

Kjøpt strøm kan fritt forbrukes i betalt havneavgiftsperiode. Mer strøm kan kjøpes ved behov. Ikke forbrukt strøm, dusj, vask og tørk refunderes etter endt opphold/utsjekking. Kjøpte dagskort og klippekort til bassenget refunderes ikke.

Pollen regnes som del av gjestehavnen med betaling for overnatting ved bryggene hele året.

Arendal Gjestehavn Tyholmen SOMMER (Perioden 01.06 – 31.08)

5. Arendal Gjestehavn Tyholmen SOMMER
  Båtstørrelse Pris per påbegynt døgn Inkludert (så langt kapasitet)
Til og med 32 fot 400,- Vann, internett, septik, toalett, 100kWt per døgn
Til og med 50 fot 525,- Vann, internett, septik, toalett, 100kWt per døgn
Fra og med 51 fot og lengre – inntil maks vekt på 20 tonn 650,- Vann, internett, septik, toalett, 100kWt per døgn

Arendal Gjestehavn Pollen SOMMER (Perioden 01.06 – 31.08)

5. Arendal Gjestehavn Pollen SOMMER
Båtstørrelse Strøm inkludert Pris per påbegynt døgn Inkludert (så langt kapasitet)
Til og med 32 fot 25kWt per døgn 450,- Vann, internett, septik, toalett
Til og med 50 fot 25kWt per døgn 550,- Vann, internett, septik, toalett
Fra og med 51 fot og lengre 25kWt per døgn 650,- Vann, internett, septik, toalett,

Arendal Gjestehavn VINTER (Periodene 01.01 – 31.05 og 01.09 – 31.12)

5. Arendal Gjestehavn vinter
Båtstørrelse Pris per påbegynt døgn Maks pris per kalender måned Inkludert
Til og med 30 fot 63,- 630,- Vann, internett, septik, tilgang til anlegg
Fra og med 31 fot til og med 40 fot 100,- 1.000,- Vann, internett, septik, tilgang til anlegg
Fra og med 41 fot til og med 50 fot 210,- 2.100,- Vann, internett, septik, tilgang til anlegg
Fra og med 51 fot og lengre - inntil maks vekt 20 tonn 273,- 2.730,- Vann, internett, septik, tilgang til anlegg

Maksimum betaling er 10 dagers havneleie per kalendermåned (Fra den første til den siste i hver måned.)

Ved behov over inkludert mengde må strøm kjøpes separat via Saldo i Havneweb.

Internett er fritt tilgjengelig så langt kapasiteten rekker.

6. ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) gebyr

Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havnedistrikt. Prisen er kr.525,- per døgn per anløp.

For transportører og andre som har behov for tilgang til havneområdene, stilles det krav i lovverket til gyldig og synlig adgangskort. Dette gjelder også for kjøretøy. Arendal havn utsteder slike adgangskort til personer og utstyr. Pris per adgangskort er kr.500,-

7. Avfall

Avfallsgebyr

Pliktig for alle skip som anløper Arendal Havnedistrikt og som er avgiftspliktige etter denne forskrift.

Avfallsleveranser belastes etter type og mengde avfall.

- Blandet / rest avfall i standard 5m3 container kr.4.200,-

- Blandet / rest avfall, løs levering per m3 kr.1.355,-

Alt annet avfall blir belastet etter mengde og regning fra avfallstømmer med 8% påslag

Miljøavfall / Farlig avfall

Farlig avfall, olje og oljeholdig avfall, samt kloakk skal ALLTID forhåndsklareres og rapporters på dertil egnede formular. Mottak blir belastet etter mengde og pris oppgitt av godkjent avfallstømmer. Det gis 8% påslag for administrasjon.

8. Saksbehandling

Saksbehandlingsgebyr

Innføring av saksbehandlingsgebyr legger kostnadene ved behandling av søknader om tiltak i sjø på tiltakshaver.

Forskrift om saksbehandlingsgebyr.

§ 1 fastlegger forskriftens virkeområde – gjelder innenfor Arendal havn og kommunens grenser i sjø.

§ 2 fastlegger saksbehandlingsgebyrets størrelse

- Kr.2.750,- for enkle fortøyningsinstallasjoner
- Kr.6.410,- for andre tiltak brygger, moloer, kaier og lignende
- Kr.12.510,- for andre søknader.

Gebyret er basert på utgifter knyttet direkte til saksbehandlingen, herunder saksbehandlingstid, utgifter ved befaringer, samt andel av felleskostnader og utstyr, fordelt på saksmengde. Det kan ikke kreves saksbehandlingsgebyr for klagebehandling.

Kontakt oss