Støv

Masseuttaket og knusing av stein vil foregå på havne og industriområdet i 2022 og 2023. For å redusere støv mengden benyttes vannkanoner.

Støvproblematikken kan i tørre perioder være merkbar, men det er grunn til å anta at dette vil bedre seg når uttaket av stein avsluttes i 2023. Støvmengden er ikke vurdert til å utgjøre noen  helsefare og det er  ikke krav til støvmaske.