Moringer og fortøyningsbøyer

Moringer og fortøyningsbøyer er søknadspliktige etter Lov om havner og farvann (2010). Slike tiltak faller inn under havne –og farvannslovens § 14: Fortøyningsinstallasjoner er tiltak som krever tillatelse.

Det kreves skriftlig søknad for tiltaket.

Havnestyret er kommunal myndighet etter lov om havner og farvann, og skal gjøre vedtak (unntaket er hoved og bi leder der Kystverket er myndighet og skal gjøre begrunnet førstegangsvedtak).
Havnestyret har delegert til Havnefogd å gjøre førstegangsvedtak for enkle søknader etter lov om havner og farvann.

Ethvert tiltak som kan påvirke sikkerheten og ferdselen i kommunens sjøområde krever tillatelse.

Hva som påvirker sikkerheten og ferdselen er gjenstand for skjønn, men det legges til grunn at havnestyret/havnesjef har kompetanse til å gjøre slik vurdering og gjøre vedtak.

Søknad:
(skal stiles og sendes til Arendal havnestyre, Havnekontoret, 4810 Eydehavn, eller e-post: post@arendalhavn.no)
Søknad om moring må inneholde en situasjonsplan, der avstand til land er inntegnet/opplyst. (Det tillates normalt ikke større avstand enn 15 meter til fortøyningspunkt i land – vedtatt av Bystyret 2009 (kommunedelplan for småbåter i Arendal)

(Frittliggende moringer tillates bare unntaksvis i Arendal, fordi slik fortøyning opptar svært mye plass og kan være en fare for båttrafikken)

Begrunnelse
I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på havne- og farvannslovens formål som fremgår av § 1:
” Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer”

Vilkår
Med hjemmel i havne – og farvannslovens § 16 kan det stilles vilkår i en tillatelse.
Typiske vilkår kan være, men er ikke begrenset til:

  1. Moringsfestet, bøye eller båter fortøy her tillates ikke etablert og plassert på slik måte at disse utgjør eller kan utgjøre et hinder eller en fare ut i etablert farled. Fortøyningsinstallasjonen skal således plasseres til siden for eller innenfor landtunger, nes og objekter som skjermer fortøyningsinnretningen, og båter fortøyd her, fra etablert farled.
  2. Moringsfestet, bøye eller båter fortøyd her tillates ikke til stadighet å bryte eiendomsgrenser på land trukket videre utover i sjø, eller plasseres på slik måte at de utgjør et utilbørlig hinder for andres rettigheter og etablert bruk.
  3. Tiltaket skal flyttes eller fjernes ved mottak av begrunnet pålegg om slik fjerning fra lokal havnemyndighet, kystverket og lignende.
  4. En tillatelse gitt etter havne og farvannsloven er uten betydning eller føringer for eiendomsforhold, rettigheter eller andre forhold av privatrettslig karakter.
  5. Dersom anlegget ikke lenger er i bruk, skal alle deler fjernes i sin helhet av tiltakshaver.
  6. Moringsbøyen skal ha klar visuell farge, og skal til enhver tid være merket med eiers navn, adresse og kontaktdetaljer. Slik merking skal vedlikeholdes.
  7. Lengste avstand fra moringsbøyen til fortøyningspunkt på land skal ikke overstige 15 meter.
  8. Bøyen tillates ikke benyttet til fortøyning, uten at det samtidig benyttes fortøyningspunkt også i land.

KLAGE PÅ VEDTAK.

Har man rettslig klageinteresse for et lovlig fattet vedtak etter lov om havner og farvann kan man klage. Klagen vil bli behandlet av havnestyret. Klagen må være begrunnet og det må klart fremkomme hvilken del av vedtaket det klages på.
Er klagen rett tidig og klager har rettslig klageinteresse vil havnestyret enten -ta klagen til følge, og vedtaket omgjøre -eller så opprettholdes vedtaket -og klagen sendes til Kystverket hovedkontoret for endelig avgjørelse.

Dersom man mener at tiltak i eller ved sjø er eller kan være til hinder for trygg ferdsel eller fremkommelighet på sjøen kan tiltaket rapporteres til havneadministrasjonen. Det må fremkomme hvor tiltaket er plassert, hvorfor man mener dette utgjør en fare for ferdselen eller tryggheten, når og hvem som har utplassert tiltaket. Ved slik henvendelse vil havneadministrasjonen gjøre henvendelse til vedkommende eller dersom tiltaket anses for akutt farlig for trygg ferdsel gjøre vedtak om fjerning

FØR 2010
I perioden 2000-2010 var moringer søknadspliktige etter lokal ordens forskrift i Arendal.

§ 5-5. (tillatelse til anlegg og innretninger)
Ingen må legge ut faste eller flytende anlegg eller innretninger slik som f.eks. flåter, kiosker, husbåter, losjiskip, fortøyningsinnretninger, merker, bøyer o.l. uten etter tillatelse fra havneadministrasjonen. Dette gjelder ikke dersom tiltaket er kortvarig og ikke vil være til ulempe for ferdselen eller andre brukere av området.