Sikring av havn (ISPS)

Arendal Havn er sertifisert til ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) for alle terminaler.

Alle terminaler og kaianlegg er sikret i henhold til ISPS krav, Forskrift om sikring av havner og havneterminaler, EU forordning 725/2004 og EU direktiv 2005/65.

Formålet med sikringstiltakene er å forhindre og hindre sikringshendelser som kan skade havnene, havneanleggene eller skipene som anløper slike havner.

Alle skipsanløp til våre havneanlegg skal være meldt gjennom nasjonal portal for registrering av anløp, Safe Sea Net Norway.

Alle som har et ærend innenfor ISPS-områdene må ha et gyldig adgangskort som bæres synlig til enhver tid.

ISPS avgifter og gebyrer er omhandlet i vår prisliste.

 

Kontakt oss