Støy

Dagens havneaktivitet på Eydehavn overskrider ikke årsmiddelverdi på Lden 55db – og det er heller ikke gjentagende impulslyd.

Enkelte laster (steinlaster) kan genere høyere dB nivå i kortere perioder også på natt. Dette gjelder i de tilfeller der mengden last er så stor at man ikke klarer å laste fartøyet innenfor normal lastetidene.

Teoretisk tilnærming til forventet generert støy og influensområde for forventet støy (nåsituasjon og forventet utvikling de neste 10-20 år) er beskrevet i Støysonekart (T-1442). Grenseverdier for soneinndeling ved støykartlegging for havnen er oppført nedenfor.

 

Kartlegging brukes ved regulering etter plan og bygningsloven. Retningslinjene er ikke rettslig bindende. Støysonekart lages for at utbyggere og publikum skal se hvor støy er et problem og derfor er det tema i nye planer.

 

Støy - Klikk for stort bilde

Støysonekart (T-1442) (PDF, 29 MB) Arendal havn, Eydehavn

 

Hvorfor øker havnen utbyggingstakten og hvordan vil trafikken bli fremover?

Steineksporten fra Eydehavn er helt avgjørende for å bygge ut havna og lykkes med økt verdiskapning i Arendal og i regionen. Målet er å klargjøre havnearealene – før vi begynner bygging av ny havneinfrastruktur. Steineksporten vil kunne pågå frem til 2023.

 

støy i db - Klikk for stort bilde  Sprengning, framkjøring og lasting av stein til båt er en støyende aktivitet – der tømming av stein fra hjullaster til kai og videre til lastebelter kan oppleves som genererende. Denne aktiviteten er allikevel sporadisk ikke kontinuerlig ofte sjeldnere enn 1 gang per måned og sjelden mer enn 8-10 timer per gang avhengig av mengde last. De fleste lastingene skjer også til mindre båter og aktiviteten utføres normalt på dagtid.

 

De utfordrende støymessige periodene skjer relativt sett svært sjeldent, men vi forstår at dette oppleves som ubehagelig når det pågår.

 

Hva gjør havnen – for å redusere støy fra egen aktivitet?

Arendal havn har innført selvpålagte restriksjoner der vi søker å minimere vår påvirkning på våre nærområder, og spesielt støy. De neste trinnene er beskrevet i Handlingsplan  (DOCX, 30 kB)for støy for perioden 2022-2023 som ble vedtatt av Arendal havnestyre 01 desember 2021. For å oppfylle planen gjennomfører Arendal Havn følgende tiltak:

 1. Steinuttaket planlegges og etableres slik at det er naturlige støyskjerminger i masseuttaksperioden.
 2. Knusing av steinmasser utføres på hverdager fra kl 07:00-19:00.
 3. Havnens selvpålagte restriksjoner for støyende lastearbeider vil bli videreført for den ordinære havnetrafikken (hverdager fra 07:00-21:00), lørdag (09:00-21:00) og søndag/helligdag (13:00 -21:00). Vi får henvendelser fra naboer som gjelder aktivitet utenom fastsatte tider, men det er kun støyende arbeider som er gitt restriksjoner. Lasting av flis, kalk, veisalt ol generer ikke støy på et nivå som gjør det nødvendig å begrense aktiviteten.
 4. Dispensasjon fra restriksjonene følger av bestemmelser vedtatt av havnestyret.
 5. Mindre fartøy (inntil 5000 tonn steinlast) vil bli lastet innenfor gjeldene selvpålagte restriksjonertider i havna – men tillates sluttføring ved behov.
 6. Oppstart steinlasting skal så vidt unngås på natt mellom kl 21:00-07:00.
 7. Utomhus støy er utfordrende ved steinlasting. Havnen vil være mer restriktive for kveld/natt lastinger i perioden mai-aug - da folk i større grad oppholder seg utendørs.
 8. 48 timers varsel før ankomst fra skipet vil bli kommunisert til reder/agent.
 9. SMS varsel vil bli sendt til mobiltelefoner i valgt radius på Tromøy/Eydehavn
 10. Skraping og rydding av kai/lasteområder med hjullaster skal unngås i perioden 2100 -0700.
 11. Skraping av støv/mindre steinmasser erstattes av feiesystem med lavere støysignatur
 12. Lastehoppere som fylles med hjullaster skal støydempes ved gummimatter el.
 13. Hus som er målt til støynivåer over grenseverdi fastsatt i T1442 kan ved lastetider som strekker seg over kl 2300 på hverdager/ lørdag - og gjentatte lastinger i en periode kan innvilges alternativ overnatting annet sted - dekket av Arendal havn. Dette gjelder primært bebyggelse på Åmdalsøyra som ligger nærmest havna – og som er målt til høye (for høye) støyverdier.

Alt utstyr som kjøpes inn vurderes mot generert støy. Det meste av utstyret er i dag overført til el. drift.

Vi måler også støynivået ved spesielt krevende laster. Men vi ønsker å påpeke at støy er en subjektiv og personlig oppfatning av ulempe – reell for den som er berørt. Dette gjelder selv om støyen ikke er i strid med eller overskrider fastlagte grenseverdier i relevante forskrifter.

 

Hva kan og kan ikke havnen kontrollere?

Skipsanløp:

Etter lov om havner og farvann § 39 har havnen mottaksplikt for skip – som kan komme og gå hele døgnet. Støyende laste/losse operasjoner må allikevel utføres innenfor det tidsrom som havnen fastsetter.

Skip som ankommer eller avgår havnen kan gjøre det hele døgnet – og sjøklargjøring av skipet er en forpliktelse for skipets kaptein. Dette er aktiviteter som havnen ikke kan kontrollere eller bestemme over.

Internasjonale standarder for lossing av skip / dispensasjon:

Lastefartøy seiler under et strengt tidsregime der det er lite rom for ikke planlagte “pauser” eller opphold i virksomheten.

Båtenes ankomst til havn forandrer seg kontinuerlig og vi vet ofte ikke eksakt ankomst for skipet da dette påvirkes av vær, sjø, strøm og vind. Tidsriktig levering hos mottaker er avgjørende for all transport, og det medfører at lasting og lossing er en 24 timers aktivitet for skip og havner i hele verden.

Når en laste/losse operasjon er startet krever internasjonale fraktstandarder at operasjonen sluttføres i en kontinuerlig operasjon. Alternativet er at vareeier må betale ekstra kostnader fordi skipet forsinkes. I Arendal avventes oppstart av laste/lossearbeider til 06:00 påfølgende dag, dersom skipet ankommer om natten. For enkelte store lastevolum vil det derfor kunne forkomme laste/ losse arbeider også utenfor kjerneperioden 06:00-23:00. Dette skjer allikevel svært sjeldent, og havnestyret har vedtatt et reglement for når det skal gis dispensasjon.

Det er andre aktører på Eydehavn kai som Arendal Havn ikke kontrollerer. Aktørene har et selvstendig ansvar for aktiviteten i sine områder og kan ikke pålegge hverandre noen form for restriksjoner.

 

Oppsummering

Havnen er en viktig samfunnsaktør, med betydelige økonomiske ringvirkninger for næringslivet og fremtidig utvikling i vår region. Støy er en konsekvens av havnevirksomheten som påvirker omgivelsene.

Industri og havneaktiviteten på Eydehavn vil aldri kunne bli helt støyfri –og det arbeides kontinuerlig for å redusere opplevde ulemper fra virksomheten.

Havnen er derfor avhengig av, og ønsker å bidra til en god og formålstjenlig dialog med alle berørte parter.