Kuviga status og fremdrift

Alle rør, kabler og infrastruktur på bunnen, som var kraftig påvirket av kollisjonen 23 nov 2023 er nå sjekket, reparert og lagt tilbake i opprinnelig trase.

Østre pir og bølgebryterne er nå på plass på vannet, men krever ytterligere arbeid med sikring/flere moringer før anlegget kan tas i bruk.

Det pågår og vil pågå dykkerarbeider for å plassere nok moringer til at anlegget er sikkert og vil tåle påkjenningene.

Arbeidet tar tid fordi hver eneste moring må plasseres riktig og kontrolleres av dykkere før tauene strammes.

Når moringene er festet starter arbeidet med å feste utriggere og løfte på plass landgangen.

Planen er at ca 50 plasser vil være klart omtrent den 15 juli. Når dette er klart vil vi starte med å tildele plasser og flytte leietakere tilbake til Kuviga. Prioritering vil bli gitt til dem opprinnelig har hatt plass på østre pir.

(Vi regner med at det kan oppstå utfordringer i denne fasen. Anlegget vil trolig kreve ytterligere justering av lysåpning ol før «alle» plassene er riktig tilpasset).

Vester pir er lang mer utfordrende. Langt flere moringer må plasseres nærmere rør og kabler. Vi har i dag ingen tro på at dette arbeidet kan ferdigstilles før ferien.
Arbeidet på vester pir er enda mer senført og kan medføre flere moringer fordi vi ikke får optimal visning på alle tau/moringer pga kabler og rør på bunnen.

Vi har per i dag ingen oversikt over hvor lang tid plassering av hver enkelt moring tilhørende vester pir vil ta, og dette gir usikkerhet for gjennomføringsplanen.

Arbeidene som gjøres nå har vært mer kompliserte  enn forutsatt og derfor tatt mer tid enn ønskelig. 
Alle berørte er tilbudt alternativ plass, og vi forstår at dette kan være til irritasjon. Vi håper og tror allikevel at når arbeidene er ferdigstilt vil anlegget både visuelt, lydmessig og kvalitetsmessig være en oppgradering i Kuviga.

Med ønske om god sommer

Fra Arendal havn