Småbåtanlegg i Kuviga ute av drift

Lasteskipet Wilson Amsterdam (eid av Wilson, Bergen) var på vei fra Hellas til Eydehavn med MgO-last. Lørdag 18 nov ca. kl. 19:00 traff fartøyet Kuviga småbåtanlegg, etter å ha fått problemer med styringa ved passering Skilsø. Skipet hadde los om bord.
Relevante myndigheter ble umiddelbart varslet og har gjort sine undersøkelser. Skipet fortsatte videre til Eydehavn etter at alle myndigheter var notifisert. Videre oppfølging mot skip og reder vil skje i regi av politi og Sjøfartsmyndigheter.

Det er ikke rapportert om skade på skipet.

Alle skip i kommersiell fart må være dekket av en forsikring (P&I). Norwegian Hull club er forsikringsgiver for skipet og det er etablert dialog med skipets forsikrings representanter.

Småbåtanlegget i Kuviga er eiet av Arendal havn. Det var få båter i anlegget når ulykken inntraff.
Begge pirer og flytende bølgebrytere utenfor er skadet.

 

Hva skjer videre:

  1. Skadde deler av småbåtanlegget er sikret på stedet av havnas mannskap.
  2. Anlegget vil bli demontert og fraktet til Eydehavn. Anlegget er dradd mye ut av posisjon og såpass ødelagt at dette må trolig re-etableres fullstendig. Det er usikkerhet knyttet til hvilke påkjenninger anlegget vil tåle av vær og vindbelastning. Dialog med flere entreprenører er i gang vedr. fjerning av anlegget og frakt til Eydehavn.
    De deler av anlegget som er intakt vil bli verifisert og gjenbrukt. Ødelagte deler vil bli kassert.
  3. Det vil raskt bli iverksatt dykkerundersøkelser av annen infrastruktur i området (bl.a. vannledninger m.m. til Tromøy)
  4. Leverandører vil bli kontaktet for tilbud på nye brygger – ferdig montert på stedet. Arendal havn har utstyr og kompetanse, men ikke kapasitet til å gjøre dette selv før neste sesong.
  5. Det jobbes nå tett med representanter for forsikringsselskapet, entreprenører og andre berørte for å reparere skadene og erstatte bryggene og verdiene.

 

Noen har stilt spørsmålet om den økte skipstrafikken i Arendal er farlig- spesielt dersom dette hadde skjedd i båtsesongen. Heldigvis skjer denne typen ulykker svært sjeldent. Mesteparten av den økte trafikken går inn til Eydehavn østfra- og kun de mindre fartøyene går under Tromøybroa. Det er mer enn 66 000 skip i verden som frakter mer enn 90% av all verdens gods. I relasjon til dette er skipsfrakt en svært sikker (den sikreste) transportmetode. Det er langt farligere å kjøre på de fleste veier. Bølgebryterne i Kuviga tok av for sammenstøtet og selv om hendelsen er alvorlig – så forhindret dette trolig skade på annen infrastruktur innenfor.

 

Risiko består av sannsynlighet og konsekvens. Sannsynligheten for at dette er skjer er lav. Konsekvensen dersom et stort skip treffer kai eller brygger i umiddelbar nærhet av der folk oppholder seg vil primært kunne være personskade, men i de fleste tilfeller vil folk forflytte seg bort fra der skipet ser ut til å treffe. Det er for øvrig ikke lov å overnatte om bord i båter i offentlige småbåthavner som Kuviga.
Det er derfor få grunner til å bekymre seg for sikkerheten knyttet til skipstrafikken i Arendal. Skipene og mannskapene er opplært, sertifisert og godkjent, skipene er klassifiserte og utstyret er testet, verifisert og sertifisert av egne klasseselskaper. Skipene seiler med los om bord. Tekniske feil skjer fra tid til annen, men alle skip er pliktige til å ha forsikring som dekker skader.