Utrasing av fjell ved Eydehavn hovedkai Arendal havn

Arendal havn reduserer med umiddelbar virkning maksimal tillat dypgående til 8 meter,  ved Eydehavn hovedkai fra pullert no 6 til kaiens avslutning mot SV i en lengde av 100 meter.

  • En mindre del av kaiområdet er også fysisk sperret for laste/losse operasjoner – og påliggende last.

Det er observert utglidning av masser/ ras fra fjell under kaien – og en pæl i innerste rekke har usikker fundamentering. Resterende del av kai konstruksjon er verifisert intakt.
Kaikant m pullerter og fendring er intakt i hele kaiens lengde. Tiltakene iverksettes for å øke sikkerheten.

Planlagte/Innmeldte fartøy med større dypgående enn 8 mtr vil bli henvist til kaiens NØ del ( ca 240m kailengde m 11 mtr max draft).
Alle pullerter/ fendring/ ytterste drager v kaikant er verifisert intakt – og kan benyttes til sikker fortøyning i hele kaiens lengde
Laste/Losse operasjon for fartøy med mindre enn 8 mtr draft vil fortsatt gjennomføres SV for pullert no 4. Område mellom pullert no 4 og 6 er avsperret for kjøretøy/kraner og vertikal belastning (last) oppe på kaien

 

Vedlagte illustrasjon viser lokalisering for raset. (PDF, 507 kB)