Utrasing av fjell ved Eydehavn Hovedkai

Oppdatering 23.08.2023

Utbedring av Eydehavn hovedkai etter utrasing ved årsskiftet er nå gjennomført.
Alle tidligere begrensninger er trukket. Minimum dybde ved kai er 12,5 meter. 

Arendal havn reduserer med umiddelbar virkning maksimal tillat dypgående til 8 meter,  ved Eydehavn hovedkai fra pullert no 6 til kaiens avslutning mot SV i en lengde av 100 meter.

  • En mindre del av kaiområdet er også fysisk sperret for laste/losse operasjoner – og påliggende last.

Det er observert utglidning av masser/ ras fra fjell under kaien – og en pæl i innerste rekke har usikker fundamentering. Resterende del av kai konstruksjon er verifisert intakt.
Kaikant m pullerter og fendring er intakt i hele kaiens lengde. Tiltakene iverksettes for å øke sikkerheten.

Planlagte/Innmeldte fartøy med større dypgående enn 8 mtr vil bli henvist til kaiens NØ del ( ca 240m kailengde m 11 mtr max draft).
Alle pullerter/ fendring/ ytterste drager v kaikant er verifisert intakt – og kan benyttes til sikker fortøyning i hele kaiens lengde
Laste/Losse operasjon for fartøy med mindre enn 8 mtr draft vil fortsatt gjennomføres SV for pullert no 4. Område mellom pullert no 4 og 6 er avsperret for kjøretøy/kraner og vertikal belastning (last) oppe på kaien

 

Vedlagt illustrasjon her viser lokalisering for raset. (PDF, 507 kB)